Zápis z Valné hromady konané dne 26. 2. 2015 v sále NTM v Praze

Zápis z Valné hromady Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, konané dne 26. 2. 2015 v sále NTM v Praze 14 –16:30 hod

Zápis v PDF

Realizovaný program Valné hromady

Rekapitulace činnosti za rok 2014

Zhodnocení 13. konference SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014

Informace o 14. konferenci SHP „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“ v Lokti 2015

Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Vižňov 2014, Dokumentace a průzkumy historických krovů Domažlice 2014, Archeologické a stavebněhistorické poznání města Pardubic

Informace o vydání 12. sborníku Svorník 12/2014 „Historické zdivo“

Hospodaření sdružení, přijímání nových členů

 1. Otáhal, J. Varhaník: Rekapitulace posledního vývoje a aktuální informace k projednávání návrhu nového památkového zákona

Diskuse

Přítomni:

Ze 46 členů Sdružení přítomno 26 členů (viz prezenční listina). Valná hromada byla usnášeníschopná. Omluveni Chotěbor, Razím, Kuprová, Podroužek, Syrová, Pešta.

 1. Valná hromada vzala na vědomí:
  • Zprávu o hospodaření Sdružení v roce 2014
  • Zprávu o stavu členské základny a hrazení členských příspěvků. Sdružení má 46 členů. Vzhledem k nepřítomnosti R. Kuprové byli členové vyzváni, aby členské příspěvky uhradili převodem na účet Sdružení.
  • Zprávu o činnosti Sdružení v roce 2014:
   • Průběh a výsledky 13. konference SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014. Účast 82 osob, prosloveno 33 konferenčních přednášek a jedna přednáška pro veřejnost.
   • Stav přípravy sborníku Svorník 13/2015, včetně informace o podání žádosti na MK ČR o poskytnutí dotace.
   • Informaci o konání a stavu příprav 14. konference SHP „Roubené a hrázděné konstrukce historických staveb“ v Lokti 2015. Pozvánka s aktuálními informacemi je přístupna na webových stránkách Sdružení.
   • Průběh a výsledky Letní dílny OPD a SHP Vižňov 2014.
   • Průběh a výsledky semináře Krovové sekce „Letní škola Sudkův Důl“ Domažlice 2014.
   • Průběh a výsledky semináře Archeologické a stavebněhistorické poznání města Pardubic.
   • Vydání sborníku příspěvků z konference „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem – Svorník 12/2014. Vydáno 500 ks, 340 stran v celkových výdajích 307 317,- Kč. Stanovena prodejní cena 550,- Kč. Proběhla distribuce autorských a recenzních sborníků.
 1. Valná hromada vyslechla:

2.1 Informaci o změnách na webových stránkách Sdružení.

2.2 Informaci o nových metodikách NPÚ.

2.3 Rekapitulace posledního vývoje a aktuální informace k projednávání návrhu nového památkového zákona, stručné shrnutí aktivit Sdružení v této souvislosti prezentovali J. Varhaník (podpora Nečtinského memoranda ze strany zúčastněných členů, účast na jednáních kulturních komisí ČSSD a KDÚ-ČSL, vystoupení na 13. konferenci SHP ve Slaném, aktivní účast na senátním slyšení 23.9. 2014 a návštěva u zástupce Veřejné ochránkyně práv dr. Křečka v Brně) a D. Otáhal (účast na jednání Uměleckohistorické společnosti a na veřejném slyšení k právní úpravě restaurování v Poslanecké sněmovně PČR).

3. Diskuse:

3.1 Proběhla diskuse k bodu 2.3.

Valná hromada jednomyslně schválila:

4.1 Setrvání rady Sdružení ve funkci do příštích řádných voleb, tj. do valné hromady v roce 2016.

4.2 Změnu stanov Sdružení dle předloženého návrhu – úpravu názvu a mechanismů svolávání náhradní valné hromady dle nového občanského zákoníku.

V Praze, 26. 2. 2015.

zapsal:

JUDr. Jiří Varhaník, člen rady Sdružení pro SHP

za správnost:

Mgr. Michal Panáček, člen rady Sdružení pro

Napsat komentář