Zemřel mistr tradičního tesařského řemesla Petr Růžička

Nedá se tomu stále uvěřit! Ale na konci minulého týdne navždy odešel tesařský mistr Petr Růžička.

Všichni, kdo jsme měli to štěstí, že Mistr prošel částí našich životů, víme, kdo nás opustil. Druhého takového není.

Čauky Petře, teď už nás budeš směrovat z nebe…

(foto Martin Stolař)
Řemeslná obnova památek, Veltrusy 2019 (foto Tomáš Princ)
(foto Tomáš Princ)
(foto Michal Panáček)

Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

(Celá odpověď ministra kultury ve formátu pdf k nahlédnutí ZDE.)

„…reaguji na Váš dopis, doručený Ministerstvu kultury dne 23. 3. 2023, v němž sdělujete své pochybnosti ohledně přístupu k plánované „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes Kulturní dům Slavie) v Českých Budějovicích. Německý dům je kulturní památkou vedenou v Ústředním seznamu kulturní památek pod r. č. 38610/3-841, která se nachází na území Městské památkové rezervace České Budějovice.

Velmi si vážím Vašeho zájmu o záchranu této významné kulturní památky. Plnou odpovědnost za povolení zamýšlené přestavby a dostavby Německého domu však nese místně příslušný správní orgán, kterým jev tomto případě Odbor památkové péče Magistrátu města České Budějovice.

Pokračování textu Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích

Pozvánka na 20. konferenci stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace, VUT Brno 20.-23. června 2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. pořádá ve spolupráci s Ústavem architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně za podpory Jihomoravského kraje a s mediální podporou PROPAMÁTKY

20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu Vertikální komunikace

Podrobné informace včetně odkazu na přihlašovací formulář naleznete v přiložené pozvánce.

Pozvánka

 

Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. k zamýšlené „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes KD Slávie) v Českých Budějovicích

(Stanovisko ve formátu PDF, včetně průvodního dopisu ZDE.)

[Edit. 20.5.2023: Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích.]

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. považuje záměr tzv. „rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie“, který je kulturní památkou stojící v území městské památkové rezervace České Budějovice dle projektu vzešlého z tříkolového soutěžního dialogu za zcela nevhodný, v dramatickém rozporu s legislativními i morálními zásadami státní památkové péče i v rozporu s mezinárodními úmluvami o ochraně kulturního dědictví, jichž je Česká republika signatářem. Za zcela absurdní pak Sdružení pro SHP považuje poskytnout na realizaci záměru, která by byla devastující pro dosud chráněné památkové hodnoty stavby, dotaci ve výši 177 mil. Kč administrovanou Ministerstvem kultury z Národního plánu obnovy. Tato významná dotace by prokazatelně nesloužila k ochraně historické stavby, ale k její zásadní transformaci, kterou si dovolujeme nazvat deformací.

Členové Sdružení pro SHP nechápou, jak je možné, aby Česká republika prostřednictvím vrcholného orgánu státní správy, který má mj. pečovat o ochranu a popularizaci dochovaných kulturních hodnot a o kulturnost obecně, nejen že nezabránila, ale formou dotace dokonce aktivně podpořila devastaci chráněné, více jak 150 let staré kulturní památky od jednoho z nejvýznamnějších architektů 19. století Ignáce Ullmana. Budova Německého domu je prvotřídní neorenesanční stavbou, která je obecně považována za nejvýznamnější jihočeskou realizaci tohoto architekta, někteří odborníci budovu považují dokonce za vůbec nejvýznamnější Ullmanovu mimopražskou realizaci. Do současnosti je stavba dochována kompaktně, bez zásadních dispozičních korekcí, pouze pro objekty podobného charakteru „tradičně“ převrstvená sice utilitárními, ve většině případů však snadno identifikovatelnými a snadno korigovatelnými mladšími opravami. Toto konstatování plně platí i pro zcela výjimečně dochovanou původní turnerskou tělocvičnu, která je dle dosavadních poznatků nejstarší a především nejlépe dochovanou turnerskou tělocvičnou v České republice. Je velmi špatnou vizitkou kulturnosti státu, likviduje-li skutečně jedinečně dochované autentické originály, a to v objektu s památkovou ochranou. Žádná rekonstrukce nemůže nikdy vyvážit tuto hrozící ztrátu, zánik jedinečného není nijak ospravedlnitelný.

Pokračování textu Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. k zamýšlené „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes KD Slávie) v Českých Budějovicích

20. konference SHP – Vertikální komunikace – Brno, Vysoké učení technické v Brně 20.-23.6.2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na jubilejní
20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu na téma:

Vertikální komunikace

Jezeří, zámek (foto 20161015)
Jezeří, zámek (foto 20161015)

Konferenci pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Jihomoravským krajem ve dnech 20.-23. června 2023 na půdě Fakulty stavební VUT v Brně.

Podrobnější informace o tématu konference a přihlašování budou
zveřejněny na webu Sdružení www.svornik.cz.

Pozvánka na 23. valnou hromadu Sdružení pro SHP, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, dovolujeme si Vás pozvat na 23. řádnou valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek 16. března 2023 od 14:00 hod, v přednáškovém sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tematické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na starostu sdružení D. Otáhala, +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Program

PDF: Valná hromada SpSHP 2023, pozvánka a program.

čp. 1023/II, Na Florenci 21, Nové Město, Praha (foto 20201228)
čp. 1023/II, Na Florenci 21, Nové Město, Praha (ilustrační foto 20201228)

10:00–12:30 Palác Desfours, Na Florenci 1023/21, Praha 1 – Nové Město

Prohlídka velkolepé budovy neoklasicistního domu palácového typu postaveného v letech 1845–1847 českým architektem Josefem Krannerem jako nejkrásnější obytná stavba své doby. Ještě rozestavěnou ji koupil šlechtic Franz Desfours–Walderode. Objekt je výjimečně autenticky dochovaný s bohatým souborem historických kování, dosud nerestaurované klasicistní výmalby a vlašským krovem. Sraz v 10:00 hod. před vstupem ve východním průčelí (více na https://www.muzeumprahy.cz/navstivte-nas/palac-desfours-9).

12:30–14:00 Přestávka na oběd a přesun

14:00–17:00 Sál NTM: Program valné hromady

14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2022

 • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů
 • Informace o 20. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně
 • Informace o akcích plánovaných na rok 2023
 • Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ a 19. sborníku Svorník 19/2020 „Rozmanitost historických staveb“
 • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů

15:00–15:30 Přestávka

15:30–17:00 K aktuálním otázkám oboru, diskuse

Událost na Facebooku

Pozvánka na 22. valnou hromadu Sdružení pro SHP, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 hod, v zasedacím sále NPÚ, ú. o. p. v Praze, Na Perštýně 356/12, Praha 1, Staré Město.

Rožmberk, městský dům. Druhotně použitý klenební svorník
Rožmberk, městský dům. Druhotně použitý klenební svorník. Foto 1995.

V letošním roce bude valná hromada bez dopoledního odborného programu.

Těšíme se na Vás.

Rada SpSHP

Program

PDF: Pozvánka a podrobný program; VH 2022; 21.4.2022 (edit. 20220419)

14:00–17:00 Sál NPÚ: Program valné hromady

14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za roky 2020 a 2021

 • Zhodnocení 19. konference SHP „Rozmanitost historických staveb“ v Nečtinech v roce 2021
 • Informace o 20. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně
 • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů
 • Informace o akcích plánovaných na rok 2022
 • Informace o spolupráci s městskou částí Praha 10
 • Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ a 19. sborníku Svorník 19/2020 „Rozmanitost historických staveb“
 • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
 • Projednání návrhu změny stanov – prodloužení volebního období rady na 4 roky

15:00–15:30 Přestávka

 • Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
 • Distribuce výtisků a výdej Svorníků

15:30–16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP

 • Přestávka
 • Ustavení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení jejích členů

16:00–17:00 K aktuálním otázkám oboru, diskuse

Za radu Sdružení pro SHP, z.s.
David Otáhal, starosta


Odkazy

Událost na Facebooku.

Editace:

20220419: Podrobný program.

19. konference SHP – Rozmanitost historických staveb, zámek Nečtiny, 25.-27.9.2021

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., ve spolupráci s Klubem Augusta Sedláčka, Vás srdečně na 19. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

Rozmanitost historických staveb

Podrobnější informace o tématu konference, INFORMACE pro účastníky, PŘIHLÁŠKU, kontaktní údaje apod. naleznete ZDE.

Na konferenční stránce byla aktualizována POZVÁNKA a doplněna závazná PŘIHLÁŠKA! (4.8.2021)

Doplněn byl rovněž PROGRAM konference se seznamem příspěvků! (20.9.2021)

FACEBOOK

Letošní valná hromada Sdružení se bohužel odkládá, zatím na neurčito. Očekávejte informace a držte se!

Vážení členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., s lítostí Vám oznamujeme, že valná hromada se z důvodu epidemické situace a platných opatření v obvyklém termínu (únor/březen) neuskuteční. O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Rada Sdružení pro SHP

19. specializovaná konference SHP – Vertikální komunikace, která se měla konat v Brně ve dnech 29.9.–2.10.2020, se ruší

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

19. specializovaná konference SHP – Vertikální komunikace, která se měla konat v Brně ve dnech 29.9.–2.10.2020, se bohužel ruší. Primární důvod je Vám jistě zřejmý, zhoršující se epidemiologická situace v ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která mohou být kdykoliv ze dne na den zpřísněna. V návaznosti na opatření MZ ČR opětovně přikazující nošení roušek ve všech budovách s výjimkou bydliště nebo místa ubytování, zakázala dne 9.9.2020 generální ředitelka Národního památkového ústavu všem zaměstnancům NPÚ účast na konferencích organizovaných jinými subjekty a nařídila zrušit, příp. přesunout konference pořádané Národním památkovým ústavem. Protože se na organizaci letošní konference podílelo i územní odborné pracoviště NPÚ v Brně a protože se konference měl zúčastnit velký počet pracovníků NPÚ, nemáme jinou volbu.

Všem, kdo již na účet Sdružení pro SHP zaslali konferenční poplatek, bude tento neprodleně vrácen na účet, z něhož byl konferenční poplatek odeslán. Pokud byste v dohledné době peníze zpět neobdrželi, informujte, prosím, radu Sdružení na e-mail: shp@svornik.cz.

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem se letošního ročníku odborné konference SHP v této nesnadné době zúčastnit. Snad brzy nastanou lepší časy a s Vámi se všemi se budeme moci sejít ve stejném městě na konferenci SHP se stejným hlavním tématem, a to již v tradičním červnovém termínu v příštím roce.

S omluvou a srdečným pozdravem

Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.