Nová metodika SHP k připomínkování!

Prosíme zájemce o připomínky k textu metodiky SHP a jejich zaslání nejpozději do 5. 1. 2015. Kapitoly IV.1 a IV.1.1 nemohou být zveřejněny z důvodu autorských práv k reprodukcím v obrazové příloze a před vydáním v odborném periodiku (aktuálně v tisku). Lze je však zaslat na vyžádání. Kontakt: beranek.jan@npu.cz, cevonova.jana@npu.cz.
Oddělení výzkumů a průzkumů NPÚ GnŘ.
odkaz na stažení metodiky:

Prosíme zájemce o připomínky k textu metodiky SHP a jejich zaslání nejpozději do 5. 1. 2015. Kapitoly IV.1 a IV.1.1 nemohou být zveřejněny z důvodu autorských práv k reprodukcím v obrazové příloze a před vydáním v odborném periodiku (aktuálně v tisku). Lze je však zaslat na vyžádání. Kontakt: beranek.jan@npu.cz, cevonova.jana@npu.cz.

Oddělení výzkumů a průzkumů NPÚ GnŘ.

odkaz na stažení metodiky: 04 – METODIKA_SHP_pro-Svornik-2014-12-11

Vyjádření rady Sdružení pro SHP k další etapě rekonstrukce Karlova mostu

Závažné nedostatky, které provázely již ukončenou etapu rekonstrukce národní kulturní památky  Karlův most v Praze, byly do značné způsobeny absencí náležitého stavebněhistorického průzkumu. Pro novou etapu se již stavebněhistorický průzkum údajně provádí, ovšem zatím nebyly ani jeho dílčí výsledky zpřístupněny odborné veřejnosti. Kupodivu ani Národní památkový ústav nezveřejnil byť jen informativní zprávu o průběhu těchto prací. Rada Sdružení pro SHP proto považuje za vhodné oživit již poněkud pozapomenutou kauzu první etapy odkazem na doklady z kontroly památkové inspekce ministerstva kultury z roku 2008 a vyjadřuje přesvědčení, že tehdy zjištěná porušení zákona budou stále dostatečným mementem pro všechny, kteří jsou v této mimořádně významné akci obnovy zúčastněni.

ODKAZ NA DOKLADY Z KONTROLY PAMÁTKOVÉ INSPEKCE –>

Připomínky, reakce, náměty k připravované metodice SHP

V komentářích (viz Comments výše) najdete příspěvky, které přišly v tomto pořadí:

1. Ing. arch. Jan Pešta
2. Mgr. David Otáhal
1. Ing. arch. Jan Pešta
2. Mgr. David Otáhal
3. MgA. F. R. Václavík
4. Ing. Jiří Bláha
5. Mgr. Michal Panáček
6. Mgr. Miroslav Nový
7. Ing. Jan Sommer

Výzva k diskuzi o metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu připravuje k certifikaci na Ministerstvu kultury ČR nové vydání metodiky SHP. Obracíme se proto na odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů, aby přispěla svými připomínkami a náměty do diskuze k její podobě.

Vodítkem k diskuzi jsou dvě základní otázky: Co si myslíte, že se změnilo od doby vydání poslední metodiky? Co ve stávající metodice chybí a co by mělo být doplněno, případně změněno? Zároveň odkazujeme na článek Petra Macka „Příprava komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu“, který naleznete v příloze této výzvy.

Své náměty prosím zasílejte do 28. 4. 2013 na adresu beranek@up.npu.cz.

K tématu se následně uskuteční jednodenní workshop v kinosálu Národního technického muzea dne 10. 6. 2013 od 10:00.

Za kolektiv oddělení výzkumů a průzkumů děkuje Jan Beránek

P. Macek, Příprava komplexní metodiky SHP

K mimořádné 7. valné hromadě (J. Sommer)

Důvodem svolání mimořádné VH (MVH) byly zřejmé neshody na nedávné řádné VH; tyto neshody souvisely především s hodnocením aktuální situace v památkové péči (po radikálních a nepodložených zásazích MK ČR do systému státní památkové péče) a s postupem, který by v dané situaci mělo zvolit SPSHP. Pokračování textu K mimořádné 7. valné hromadě (J. Sommer)

Otevřený dopis Michala Panáčka 6. valné hromadě, leden 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

domnívám se, že současná situace kolem výměn osob ve vedení státní památkové péče může vést k největším změnám v tomto oboru za posledních několik desítek let. Vyvstává situace, kdy se možná nově bude definovat role, poslání, účel, postavení, kompetence, organizační struktura a další určující charakteristiky celého památkového oboru. Pokračování textu Otevřený dopis Michala Panáčka 6. valné hromadě, leden 2006

Komentář k diskuzi na 5. valné hromadě dne 27. 1. 2005 (Petr Macek)

Milí kolegové,

chtěl bych se po kratší odmlce potřebné k vydechnutí ještě vrátit k naší poslední valné hromadě. Rozhodně nelze říci, že by byl průběh setkání nudný, dokonce se domnívám, že pro ty, kteří nebyly blíže informováni, mohl být celkový dojem z diskuse poněkud problematický neřkuli až nepříjemný. Musel jsem totiž volit mezi autokratickým přístupem a přístupem demokratickým, který se však u některých účastníků diskuse díky jejich způsobu vyjadřování blížil anarchii. Pokračování textu Komentář k diskuzi na 5. valné hromadě dne 27. 1. 2005 (Petr Macek)

Několik poznámek k situaci při zpracování SHP

PhDr. Pavel Borský, CSc.; PhDr. Dagmar Černoušková

Již 12 let se oba živíme jako OSVČ zpracováváním stavebněhistorických průzkumů (každý z nás má živnostenský list na tuto činnost, která je vedena jako živnost volná). Živnostenské listy nám byly vydány na základě předložení dokladu o vzdělání. Oba jsme historici umění, absolventi oboru věda o výtvarném umění na filozofické fakultě Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nyní Masarykovy univerzity) v Brně. Pokračování textu Několik poznámek k situaci při zpracování SHP

Ještě ke konferenci Třebíč 2004 a ke konferencím obecně

Téma konference bylo vcelku vhodné pro pokus o aplikaci názoru, že specializovaná konference je určena specialistům, přičemž jednoduchým a logickým kritériem vstupu je aktivní účast – tedy přihlášení referátu. Tento názor je ale ve vedení sdružení menšinový, takže během přípravy byl „poředěn“ kompromisní myšlenkou rozdělení konference na výukovou a specializovanou část. Pokračování textu Ještě ke konferenci Třebíč 2004 a ke konferencím obecně