Otevřený dopis Michala Panáčka 6. valné hromadě, leden 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

domnívám se, že současná situace kolem výměn osob ve vedení státní památkové péče může vést k největším změnám v tomto oboru za posledních několik desítek let. Vyvstává situace, kdy se možná nově bude definovat role, poslání, účel, postavení, kompetence, organizační struktura a další určující charakteristiky celého památkového oboru. Domnívám se proto, že nastává (nebo již nastala) aktuální chvíle pro níž bylo před několika lety naše občanské sdružení založeno. Chvíle, kdy je možno obor stavebněhistorických průzkumů profesionálně etablovat – odborně ho vymezit, srozumitelně definovat, veřejně představit a především ho právně pevně zakotvit. To o čem se již několik let občasně hovoří a to co se na každoročních valných hromadách nebo při příležitostech oborových konferencí donekonečna přetřásá, by se v současné chvíli mělo transformovat do jasně strukturovaného písemného materiálu, jenž by se stal výchozím materiálem pro jednání s představiteli MK ČR a nového vedení Národního památkového ústavu.

Domnívám se, že valná hromada OS pro SHP je vhodnou příležitostí pro stanovení jasných úkolů kterých by se sdružení mělo pokusit dosáhnout. Navrhuji proto zřízení pracovní komise jejímž úkolem bude v určené době vypracovat koncepční materiál, který po schválení mimořádnou valnou hromadou sdružení bude předložen MK ČR a vedení NPÚ a na základě něhož budou pověřenými členy komise vedena jednání k prosazení jednotlivých bodů tohoto materiálu. Pracovní komise v počtu 6 – 10 osob by měla být zvolena z členů sdružení na valné hromadě. Členové komise mohou být navrženi kýmkoliv z členů sdružení a schváleni nadpoloviční většinou členů přítomných na valné hromadě. Činnost v pracovní komisi by byla honorována z prostředků sdružení, tak aby práce byla odměněna a byl jasně deklarován požadavek na její aktivní splnění. Návrh odměn by předložila výkonná rada na mimořádné valné hromadě svolané ke schválení koncepčního materiálu.

K vypracování koncepčního materiálu navrhuji tyto body:

1) Komplexní odborné definování a vymezení oboru stavebněhistorických průzkumů a jejich zpracovávání.

2) Příprava jasného legislativního zakotvení provádění všech forem stavebněhistorických průzkumů v novém památkovém zákoně a jejich vztah k příbuzným stávajícím legislativním normám.

3) Prověření možnosti vzniku „Komory stavebních historiků“ jako hlavního oborového orgánu.

4) Vytvoření projektu komplexní presentace oboru vůči institucím příbuzných oborů a vůči laické veřejnosti.

Mgr. Michal Panáček

Napsat komentář