Komentář k diskuzi na 5. valné hromadě dne 27. 1. 2005 (Petr Macek)

Milí kolegové,

chtěl bych se po kratší odmlce potřebné k vydechnutí ještě vrátit k naší poslední valné hromadě. Rozhodně nelze říci, že by byl průběh setkání nudný, dokonce se domnívám, že pro ty, kteří nebyly blíže informováni, mohl být celkový dojem z diskuse poněkud problematický neřkuli až nepříjemný. Musel jsem totiž volit mezi autokratickým přístupem a přístupem demokratickým, který se však u některých účastníků diskuse díky jejich způsobu vyjadřování blížil anarchii. Bylo také příznačné, že oč menší byla účast na stránkách naší webové stránky počítající s přípravou jasně formulovaných názorů k danému tématu, a to vyhrocenější názory zazněly při diskusi. Dle mého přesvědčení však bylo potřebné nechat na tomto fóru zaznít co nejvíce hlasů, aby byl všem dobře patrný rozptyl a názorová bohatost skrývající se v našem nevelkém společenství. Nejdříve jsme si totiž museli ujasnit, jaké názorové spektrum v našem sdružení existuje. Domnívám se, že právě jeho rozsah a někdy i vyhraněnost mohl řadu z nás překvapit.

Situace se totiž zcela nutně vyhrotila. Musíme si uvědomit počátky našeho sdružení. Snahy spojit síly všech zhotovovatelů SHP tu již byl podstatně dříve, teprve přímé ohrožení nejen SHP, ale i celé ochrany památek připravovaným zákonem nás spojil a byl konkrétním impulsem pro vznik sdružení. Pokud mi dovolíte přirovnání, jednalo se o vznik jakéhosi „občanského fóra“‘(jak případně glosoval jeden informovaný), které spojoval oprávněný a intenzívně sdílený pocit zásadního ohrožení. Negativní vymezení je poměrně snadné, přináší však s sebou postupně vyvstávající řadu otázek

Po několika letech se tedy i v našem oboru situace posunula. S tím přirozeně souvisí nezbytná diferenciace názorů. Nyní tedy stojíme před důležitým obdobím. Měli bychom se totiž snažit společně nalézt pozitivní a spojující vymezení našich dalších snažení. Zkusme si tedy znovu vymezit základní priority, abychom ze současného shluku složitě propletených názorů opět vyrazili na další cestu. Jsem (přesněji chci být) přesvědčen, že ve středu našeho zájmu je podivuhodná a nesmírně bohatá minulost, kterou máme všichni rádi a která nás právě prostřednictvím historických staveb neobyčejně silně a bezprostředně oslovuje. Jestliže se dle mého soudu na této skutečnosti poměrně lehce shodneme, je otázkou, jak takovýto mnohdy velice osobní vztah realizovat ve zcela konkrétních a rozhodně ne optimálních podmínkách, chci-li se vyjadřovat diplomaticky. Chtěl bych připomenout (viz průběh diskuse), že jsme občanské sdružení, což již samo poměrně zřetelně vymezuje, přesněji omezuje naše možnosti. Je tedy dle mého soudu vhodné (minimálně prozatím) vynechat případné lákavé oblasti vyplývající z těsnějšího organizačního spojení například formou komory (viz i naše předchozí diskuse).

I při našem setkání ale nejednou zaznělo, že základem by měla být odborná úroveň naší práce, snaha o její další rozvoj, o prohlubování, rozšiřování. Jestliže se lze v této rovině nadít určitého konsenzu, pokračujme zejména v této společné rovině s tím, že další otázky budeme muset řešit postupně. Domnívám se, že skutečně není málo pořádat každý rok odbornou konferenci a vydávat z ní sborník, dále pak organizovat i pořádat řadu dalších aktivit (opět viz diskuse). Zde bych vás ale chtěl poprosit, aby se pokud možno každý zamyslel nad tím, jak by i on mohl k dalšímu vývoji přispět, aby nebyl pouze kritickým konzumentem dosavadních snažení, které samozřejmě mají určité nedostatky. Vždyť nyní je to pouze naše „krovová sekce“, která prokazuje samostatnou a velice kvalitní činnost. Takovýchto skupin by se ale mělo vytvořit více, rozhodně by to celku prospělo. Jedním ze základních činností sdružení je ostatně právě vytváření platformy pro takováto setkávání, na které pasivně nečekáme, ale snažíme se je sami vyvolávat, či jejich zaměření ovlivňovat.

Zde spatřuji podstatnou a pro nás základní úroveň našeho snažení, která spočívá v rovině odborné, v rovině kde lze již nyní nalézat řadu vyjasněných oblastí i většinu našich členů spojujících momentů. Rozšířit bude nutno oblast osvětovou, zejména mezi památkáři, kteří z nemalého procenta mají o naší práci pouze poměrně omezené a někdy až zavádějící představy. O této činnosti bych vás rád ještě podrobněji informoval. Rovina oceňování SHP, jak jsme dobře sami seznali, je zatím na úplném počátku. Jsem však optimista, protože na určitých výchozích možnostech jsme se i při našem dramatickém zasedání dohodli. Jedná se zejména o příspěvek kolegy Bláhy, který byl několikanásobně posuzován a ke kterému nebyly z žádné jinak dosti vyhraněné strany deklarovány zásadní výhrady. I zde lze tedy nalézt vhodná výchozí stanoviska.

Jinak bych chtěl všechny členy sdružení znovu poprosit o to, aby se ještě jednou nad nastolenými problémy zamysleli, aby hledali a zejména jasně formulovali možná východiska. Očekávám tedy bohatou a solidní diskusi na našich stránkách, diskusi ke které nyní opětovně všechny vyzívám. Jedině tehdy, když budeme v tomto započatém rozhovoru otevřeně a upřímně ve věcné rovině pokračovat, lze se nadít dalšího žádoucího vývoje. Protože co se mnohdy i poměrně bolestně nevyvíjí, pouze živoří, což bychom, alespoň myslím, nikdo nechtěli.

Jinak vám přeji mnoho zajímavých průzkumů a krásných nálezů.

Se srdečným pozdravem

Petr Macek (t.č. starosta)

Napsat komentář