Stanovisko Rady Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., k Rezolúcii o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov

Stanovisko… ve formátu *.doc ke stažení.


Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum se seznámila s Rezolúcií o možnostiach a spôsoboch zastrešovania hradných objektov z 1. 6. 2023, v níž se část občanských sdružení a zástupců samospráv ve Slovenské republice domáhá navrácení některých hradních zřícenin do funkčního stavu, což podle nich není bez střech a účelových úprav vnitřních prostor možné.

V České republice byl problematice zastřešování torzální architektury naposledy věnován workshop na severočeském hradě Bezděz v roce 2010, z něhož byla v časopise Zprávy památkové péče, roč. 71, 2011, číslo 1 publikována Závěrečná doporučení o deseti bodech shrnující základní principy možností provádět takové zásahy na hradních zříceninách. (Příloha 1.) Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., které této složité problematice věnuje kontinuální pozornost, považuje publikovaná Závěrečná doporučení za nadále platná a aktuální.

Zříceniny slovenských hradů jsou významnou a nedílnou částí evropského kulturního dědictví a představují cenný hmotný historický pramen, který je nezbytné uchovávat v pokud možno intaktním stavu. Jakékoli úpravy v zájmu návštěvnického provozu a komerčních aktivit, které by vedly k jeho komolení, nelze akceptovat.

Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. se v této otázce ztotožňuje s názory vyjádřenými předním specialistou na hradní zříceniny na Slovensku Ing. arch. Martinem Bónou, Ph.D., v jeho poznámkách k uvedené Rezolúcii z 26. 6. 2023. (Příloha 2.)

V Praze dne 14. 7. 2023

Mgr. David Otáhal, starosta Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.


Přílohy:

1. Článek Peter Glos: Zastrešenie Manského paláca na Státním hradě Bezděz, s uvedením Závěrečných doporučení workshopu (in Zprávy památkové péče, roč. 71, 2011, číslo 1). Formát pdf.

2. Poznámky k rezolúcii iniciujúcej umožnenie „priznaných striech“ na hradných objektoch. Formát doc.

Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. k zamýšlené „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes KD Slávie) v Českých Budějovicích

(Stanovisko ve formátu PDF, včetně průvodního dopisu ZDE.)

[Edit. 20.5.2023: Odpověď ministra kultury ke stanovisku Sdružení k „rekonstrukci“ Kulturního domu Slávie v Českých Budějovicích.]

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. považuje záměr tzv. „rekonstrukce a revitalizace kulturního domu Slavie“, který je kulturní památkou stojící v území městské památkové rezervace České Budějovice dle projektu vzešlého z tříkolového soutěžního dialogu za zcela nevhodný, v dramatickém rozporu s legislativními i morálními zásadami státní památkové péče i v rozporu s mezinárodními úmluvami o ochraně kulturního dědictví, jichž je Česká republika signatářem. Za zcela absurdní pak Sdružení pro SHP považuje poskytnout na realizaci záměru, která by byla devastující pro dosud chráněné památkové hodnoty stavby, dotaci ve výši 177 mil. Kč administrovanou Ministerstvem kultury z Národního plánu obnovy. Tato významná dotace by prokazatelně nesloužila k ochraně historické stavby, ale k její zásadní transformaci, kterou si dovolujeme nazvat deformací.

Členové Sdružení pro SHP nechápou, jak je možné, aby Česká republika prostřednictvím vrcholného orgánu státní správy, který má mj. pečovat o ochranu a popularizaci dochovaných kulturních hodnot a o kulturnost obecně, nejen že nezabránila, ale formou dotace dokonce aktivně podpořila devastaci chráněné, více jak 150 let staré kulturní památky od jednoho z nejvýznamnějších architektů 19. století Ignáce Ullmana. Budova Německého domu je prvotřídní neorenesanční stavbou, která je obecně považována za nejvýznamnější jihočeskou realizaci tohoto architekta, někteří odborníci budovu považují dokonce za vůbec nejvýznamnější Ullmanovu mimopražskou realizaci. Do současnosti je stavba dochována kompaktně, bez zásadních dispozičních korekcí, pouze pro objekty podobného charakteru „tradičně“ převrstvená sice utilitárními, ve většině případů však snadno identifikovatelnými a snadno korigovatelnými mladšími opravami. Toto konstatování plně platí i pro zcela výjimečně dochovanou původní turnerskou tělocvičnu, která je dle dosavadních poznatků nejstarší a především nejlépe dochovanou turnerskou tělocvičnou v České republice. Je velmi špatnou vizitkou kulturnosti státu, likviduje-li skutečně jedinečně dochované autentické originály, a to v objektu s památkovou ochranou. Žádná rekonstrukce nemůže nikdy vyvážit tuto hrozící ztrátu, zánik jedinečného není nijak ospravedlnitelný.

Pokračování textu Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s. k zamýšlené „rekonstrukci a revitalizaci“ spojené s dostavbou Německého domu (dnes KD Slávie) v Českých Budějovicích

20. konference SHP – Vertikální komunikace – Brno, Vysoké učení technické v Brně 20.-23.6.2023

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na jubilejní
20. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu na téma:

Vertikální komunikace

Jezeří, zámek (foto 20161015)
Jezeří, zámek (foto 20161015)

Konferenci pořádáme ve spolupráci se Stavební fakultou Vysokého učení technického v Brně, Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně a Jihomoravským krajem ve dnech 20.-23. června 2023 na půdě Fakulty stavební VUT v Brně.

Podrobnější informace o tématu konference a přihlašování budou
zveřejněny na webu Sdružení www.svornik.cz.

Pozvánka na 22. valnou hromadu Sdružení pro SHP, z. s.

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., která se uskuteční ve čtvrtek 21. 4. 2022 od 14:00 hod, v zasedacím sále NPÚ, ú. o. p. v Praze, Na Perštýně 356/12, Praha 1, Staré Město.

Rožmberk, městský dům. Druhotně použitý klenební svorník
Rožmberk, městský dům. Druhotně použitý klenební svorník. Foto 1995.

V letošním roce bude valná hromada bez dopoledního odborného programu.

Těšíme se na Vás.

Rada SpSHP

Program

PDF: Pozvánka a podrobný program; VH 2022; 21.4.2022 (edit. 20220419)

14:00–17:00 Sál NPÚ: Program valné hromady

14:00–15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za roky 2020 a 2021

 • Zhodnocení 19. konference SHP „Rozmanitost historických staveb“ v Nečtinech v roce 2021
 • Informace o 20. konferenci SHP „Vertikální komunikace“ v Brně
 • Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů
 • Informace o akcích plánovaných na rok 2022
 • Informace o spolupráci s městskou částí Praha 10
 • Informace o vydání 15. sborníku Svorník 15/2017 „Městský dům“, 16. sborníku Svorník 16/2018 „Hrady a tvrze v širších souvislostech“ a 18. sborníku Svorník 18/2020 „Historické stavby provozního zázemí šlechtických sídel“ a 19. sborníku Svorník 19/2020 „Rozmanitost historických staveb“
 • Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
 • Projednání návrhu změny stanov – prodloužení volebního období rady na 4 roky

15:00–15:30 Přestávka

 • Kontrola a zaplacení členských příspěvků – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
 • Distribuce výtisků a výdej Svorníků

15:30–16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP

 • Přestávka
 • Ustavení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení jejích členů

16:00–17:00 K aktuálním otázkám oboru, diskuse

Za radu Sdružení pro SHP, z.s.
David Otáhal, starosta


Odkazy

Událost na Facebooku.

Editace:

20220419: Podrobný program.

Letošní valná hromada Sdružení se bohužel odkládá, zatím na neurčito. Očekávejte informace a držte se!

Vážení členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., s lítostí Vám oznamujeme, že valná hromada se z důvodu epidemické situace a platných opatření v obvyklém termínu (únor/březen) neuskuteční. O dalším vývoji Vás budeme informovat.
Rada Sdružení pro SHP

19. specializovaná konference SHP – Vertikální komunikace, která se měla konat v Brně ve dnech 29.9.–2.10.2020, se ruší

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

19. specializovaná konference SHP – Vertikální komunikace, která se měla konat v Brně ve dnech 29.9.–2.10.2020, se bohužel ruší. Primární důvod je Vám jistě zřejmý, zhoršující se epidemiologická situace v ČR a opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, která mohou být kdykoliv ze dne na den zpřísněna. V návaznosti na opatření MZ ČR opětovně přikazující nošení roušek ve všech budovách s výjimkou bydliště nebo místa ubytování, zakázala dne 9.9.2020 generální ředitelka Národního památkového ústavu všem zaměstnancům NPÚ účast na konferencích organizovaných jinými subjekty a nařídila zrušit, příp. přesunout konference pořádané Národním památkovým ústavem. Protože se na organizaci letošní konference podílelo i územní odborné pracoviště NPÚ v Brně a protože se konference měl zúčastnit velký počet pracovníků NPÚ, nemáme jinou volbu.

Všem, kdo již na účet Sdružení pro SHP zaslali konferenční poplatek, bude tento neprodleně vrácen na účet, z něhož byl konferenční poplatek odeslán. Pokud byste v dohledné době peníze zpět neobdrželi, informujte, prosím, radu Sdružení na e-mail: shp@svornik.cz.

Velmi Vám děkujeme za Váš zájem se letošního ročníku odborné konference SHP v této nesnadné době zúčastnit. Snad brzy nastanou lepší časy a s Vámi se všemi se budeme moci sejít ve stejném městě na konferenci SHP se stejným hlavním tématem, a to již v tradičním červnovém termínu v příštím roce.

S omluvou a srdečným pozdravem

Rada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.

Náhradní termín 19. konference SHP Vertikální komunikace – Brno, vila Stiassni,
29. září – 2. října 2020

Po zvážení současné situace a po konzultaci se spolupořadateli konference rada Sdružení pro SHP oznamuje, že letošní konference se uskuteční v náhradním termínu 29.9.-2.10.2020 na původně ohlášeném místě ve vile Stiassni v Brně.

Hlavním tématem konference, kterému bude vyčleněn největší prostor, zůstávají VERTIKÁLNÍ KOMUNIKACE.

Vzhledem ke zrušení letošního ročníku další pravidelné a tradiční konference Dějiny staveb se však rada shodla, že ve vymezeném rozsahu bude umožněno prezentovat i příspěvky na témata reflektující nová badatelská zjištění v jiných tématech našeho zájmu. Zároveň se rada domnívá, že uspořádání letošní konference je vhodnou příležitostí věnovat pozornost také aktuálním tématům a problémům samotného oboru stavebněhistorického průzkumu s větším přesahem do teorie i praxe současné památkové péče.

Přihláška na konferenci, formulář pro přihlášení příspěvků a podrobnější informace o tématech a organizaci konference budou zveřejněny v průběhu příštích 14 dnů na stránkách sdružení.

Rada Sdružení pro SHP, z.s.


Facebook.

Stanovisko Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., k zamýšlené pohledové prezentaci románského portálu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích

Sdružení pro SHP zaslalo plaské farnosti, Krajskému úřadu Plzeňského kraje a generálnímu ředitelství NPÚ stanovisko k zamýšlené prezentaci románského portálu národní kulturní památky kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích.

Stanovisko ve formátu PDF zde.

Historická fotografie celého kostela z doby před rokem 1945
Historická fotografie celého kostela z doby před rokem 1945 (zdroj: https://aukro.cz/plasy-farni-kostel-p-marie-26-my14-6942959801).
Historická fotografie štítového průčelí kostela z doby před rokem 1945
Historická fotografie štítového průčelí kostela z doby před rokem 1945 (zdroj: https://www.klaster-plasy.cz/cs/fotogalerie/8114-klaster-drivejsi).
Průčelí kostela v roce 2015
Průčelí kostela v roce 2015 (foto M. Panáček).

3D scan odhaleného románského portálu si lze prohlédnout zde: sketchfab.

Aktuální informace o možnostech pořádání 19. konference SHP – Vertikální komunikace – Brno, Vila Stiassni, 9.–12. 6. 2020

V souladu s předchozím oznámením rada Sdružení pro SHP po konzultaci se spolupořadateli konference oznamuje, že konference se v původně ohlášeném termínu 9.–12. 6. 2020 neuskuteční.

Nicméně pokud by to celková situace umožňovala, zejména s ohledem na zrušení nutnosti nošení roušek a stanovení početních limitů pro setkávání osob v uzavřených prostorech při hromadných akcích, uvažuje o uspořádání konference v náhradním termínu na podzim, pravděpodobně v průběhu října. Rada předpokládá, že k dalšímu rozhodování o této možnosti dojde na konci května 2020, tj. po skončení nouzového stavu, a následně budou informace zveřejněny na webu sdružení.