12. konference SHP

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním technickým muzeem, Oddělením architektury a stavitelství, Českým vysokým učením technickým, Fakultou architektury, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou a Městem Roudnice nad Labem

12. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

HISTORICKÉ ZDIVO

Roudnice nad Labem, zámek, 18. – 21. června 2013

pdfico Pozvánka v PDF

wordico Pozvánka v doc

pdfico Přihláška v PDF

wordico Přihláška v doc

______________________________________________________________________

Téma a cíl konference:

Každá historická stavba je tvořena nosnou konstrukcí zajišťující její samostatnou existenci. Princip a koncepce nosné konstrukce podmiňuje vzhled, proces vzniku a dobu možného trvání konkrétní stavby. A také naopak, požadavky na trvanlivost, vzhled či proces výstavby determinují užité konstrukce a jejich prvky. Zásadními charakteristikami nosné konstrukce stavby je zvolený druh materiálu a jeho skladba do konstrukčního celku. Za historické zdivo by se proto daly považovat všechny konstrukce skládané z různých anorganických i organických materiálů spojované pojivem či speciálními prostředky do více či méně homogenních prvků a celků tvořících stavební strukturu historických objektů. V dějinné stavební evoluci se proměňoval a vyvíjel výběr a příprava těchto materiálů a pojiva i způsob jejich skladby. Poznání těchto procesů je proto jedním z klíčových východisek pro celkové pochopení historické stavební produkce i obecných dějin člověka. Bez poznání detailního procesu vlastní stavby různých typů objektů nelze zodpovědně zkoumat jejich další charakteristiky, souvislosti a význam.

Tématem konference jsou proto především všechny procesy doprovázející vznik a trvání historického zdiva v jeho dějinných souvislostech. V první fázi výběr a způsob použití vhodného materiálu z hlediska projekčního návrhu a praktické realizace. Následně navazující výběr zdrojových lokalit stavebního materiálu, způsob těžby a doprava na místo zpracování nebo použití. V obecnější rovině obchod se stavebním materiálem a navazující souvislosti.

Ve druhé fázi hodláme sledovat řemeslné charakteristiky a dobové postupy přípravy, opracování a zpracování zdícího nebo spojovacího materiálu. Ve třetí fázi pak skladbu a její technologie, tvorbu prvků, celků a konstrukcí nebo struktur rozličných charakteristik a nároků. S tím související množství pomocných prostředků, podpůrných a zpřístupňujících konstrukcí, dopravních strojů, přístrojů a nástrojů potřebných k této práci. V obecnější rovině je nesporně velmi zajímavá otázka organizace plynulého procesu výstavby a logistika jejího zajištění.

Čtvrtá rovina se týká dlouhodobého chování historického zdiva, jeho změn nebo poruch vyvolávajících nutnost opravných zásahů odehrávajících se do konce 19. století. Předmětem konference by primárně neměla být otázka širokého spektra všech možných povrchových úprav historického zdiva, pokud přímo nesouvisí s jejich konstrukční nebo nosnou funkcí. Taktéž roubené, hrázděné a další dřevěné nosné konstrukce jsou chápány jako samostatné oblasti, kterým je vhodné věnovat další specializovaná setkání.

Organizační informace:

Konference se bude konat v bývalém kinosále západního křídla zámku v Roudnici nad Labem ve dnech 18. – 21. 6. 2013. Závaznou přihlášku k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování lze stáhnout z webu Sdružení pro SHP www.svornik.cz. Podrobný program konference bude zveřejněn do 15. května 2013.

Konferenční poplatek:

Poplatek činí 1700,- Kč (studenti 850,- Kč), jednodenní účast 700,- Kč. Členové Sdružení pro SHP a přednášející mají jednorázovou slevu 200,- Kč (platí i z jednodenní účasti, slevy se nesčítají). Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení, poplatky během exkurze. Poplatek nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu na konferenci.

Ubytování a stravování:

Včas přihlášeným bude ubytování zajištěno v místě konání konference v cenové relaci od 200,- do 600,- Kč. Obědy a večeře si zajistí každý účastník sám. V blízkém centru města funguje široká nabídka restaurací v různých cenových relacích. Snídaně individuální – možnost objednání v ubytovacím zařízení.

Informace pro přednášející:

Maximální délka referátu je 15+5 minut (15 minut referát, 5 minut diskuse). Přihlášku referátu s krátkou anotací vystihující podstatu příspěvku nutno zaslat do 30. dubna 2013 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Přihlášky na konferenci, přihlášky příspěvků, dotazy:

Posílání přihlášek na konferenci a přihlášek příspěvků – Michael Rykl, Fakulta architektury ČVUT, Thákurova 9, 16634 Praha 6-Dejvice, +420608519291, email: roudnice-prihlasky@seznam.cz

Organizační a programové zajištění – Michal Panáček, mpanacek@yahoo.com, +420608047366

Místní koordinace a spolupráce – Michal Cihla, cihla.m@seznam.cz, +420725196610

Napsat komentář