Svorník 12/2014

HISTORICKÉ ZDIVO

Svornik_12Sborník příspěvků z 12. specializované konference stavebněhistorického průzkumu „HISTORICKÉ ZDIVO“ uspořádané 18. – 21. června 2013 v Roudnici nad Labem

K 60. narozeninám Ing. Lumíra Tejmara

 

Neimpaktované recenzované periodikum

Formát A4, 340 s., barevný obrazový doprovod

Praha 2014

Cena: 550,- Kč

ISBN 978-80-260-6784-9

ISSN 1802-8128

 

 

Obsah

 

K životnímu jubileu Ing. Lumíra Tejmara. s. 5–18

 

Kamil Podroužek

Těžba pískovce pro stavební účely – stopy, typy, technologie. s. 19–42

Der Abbau vom Sandstein als Baumaterial – Spuren, Typen, Technologie

 

Karel Knop – Táňa Nejezchlebová – Ivan Peřina

Lom a jeho vztah ke stavbě kostela na příkladu Sobotky u Jičína a Ojvína u Žitavy. s. 43–56

Der Steinbruch und seine Beziehung zum Kirchenbau an Beispielen von Sobotka bei Jičín und Oybin bei Zittau

 

Martin Ebel

Vápno a jeho výroba do poloviny 19. století. s. 57–66

(Pokus o chronologii podoby vápenek na základě historických plánů)

Der Kalk und seine Erwerbung bis Mitte des 19. Jahrhunderts

(Versuch einer Chronologie der Gestalt der Kalkwerke anhand historischer Pläne)

 

Jan Válek – Josef Jiroušek – Tomáš Matas – Eveline van Halem – Jiří Frankl

Základní aspekty tradiční výroby vápna – výběr surovin a výpal. s. 67–76

Die Grundaspekte der traditionellen Kalkerzeugung – die Wahl der Rohstoffe und die Ausbrennung

 

Michal Cihla – Michal Panáček – Libor Veselý

Středověké topůrkové kamenické nástroje, jejich ikonografické a archeologické doklady na našem území a výroba jejich replik. s. 77–104

Die mittelalterlichen Steinmetz–Stielwerkzeuge, ihre ikonographischen und archäologischen Belege in Tschechien und die Herstellung ihrer Repliken

 

Petr Chotěbor

Stopy středověkých kamenických nástrojů na stavbách Pražského hradu. s. 105–116

Die Spuren des mittelalterlichen Steinmetzen-Werkzeugs an den Bauten der Prager Burg

 

Daniela Štěrbová

Přípravné ryté konstrukce na kamenném zdivu. s. 117–126

Die geritzten Konstruktionen auf dem Steinmauerwerk

 

Petr Měchura

Příklady využití stavebního kamene na Pražském hradě. s. 127–136

Die Beispiele der Verwendung des Bausteines in der Prager Burg

 

Michal Cihla – Miloš Drdácký – Dita Frankeová – Michal Panáček – Zuzana Slížková

Technologie stavby klenutí oblouků středověkých kamenných říčních mostů v Čechách. s. 137–164

Die Technologie vom Bau gewölbter Bogen der mittelalterlichen steinernen Flussbrücken in Böhmen

 

Michael Rykl

Charakteristické projevy zdiva v základech a spodních částech staveb. s. 165–174

Charakteristische Erscheinungsformen des Mauerwerkes im Grund– und Unterbau 

 

Jiří Varhaník

Bosované zdivo na českých hradech ve středověku. s. 175–186

Das Bossenmauerwerk der Burgen Böhmens im Mittelalter

 

Vlastislav Ouroda

Tmavý diorit z úbočí Libína na stavbách jihozápadních Čech v 16. století. s. 187–192
Der dunkelfarbige Diorit aus dem Abhang von Libín in den Bauten Südwestböhmens im 16. Jahrhundert 

 

Michael Rykl

Příspěvek k poznání barokní technologie zdění. s. 193–214

Ein Beitrag zum Begreifen der barockzeitigen Mauerungstechnologie

 

Eliška Nová – Miroslav Nový

Zdroje stavebního materiálu pro kostel Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech (okr. Litoměřice). s. 215–234

Die Baumaterialquellen für die Kirche Maria Himmelfahrt in Konojedy (Bez. Litoměřice)

 

Jan Pešta

Poznámky k nymburské cihelné gotice. s. 235–248

Glossen zur Backsteingotik in Nymburk

 

Radek Bláha – Jiří Slavík

Zděné konstrukce v Hradci Králové ve středověku a starším novověku. s. 249–266

Gemauerte Konstruktionen in Hradec Králové im Mittelalter und der frühen Neuzeit

 

Zuzana Syrová – Jiří Syrový

Jak se zdilo a nezdilo z hlíny. s. 267–284

Wie man mauerte und mauerte nicht aus Lehm

 

Karel Kibic ml.

K použití kamene a cihel u historických staveb na Kutnohorsku. s. 285–304

Zur Verwendung von Stein und Ziegeln in der Gegend von Kutná Hora

 

Šárka Hošková – Michal Panáček

Materiálový průzkum malt Velké věže na hradě Kost. s. 305–320

Die Materialuntersuchung der Mörtel vom Großen Turm der Burg Kost

 

Lukáš Hudák – Veronika Kastlová

Historické materiály pevnosti Josefov aneb Dvacet let zkušeností na Ravelinu no. XIV. s. 321–330

Historische Baustoffe der Festung Josefov oder Zwanzig Jahre Erfahrung am Ravelin no. XIV

 

Daniel Šufana

Kamenné zdivo – problémy ze stavební praxe. s. 331–338

Das Steinmauerwerk – Probleme aus der Baupraxis

 

 

 

Napsat komentář