19. konference SHP, 2021

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s.
ve spolupráci
s Klubem Augusta Sedláčka pořádají

19. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

Rozmanitost historických staveb

Nečtiny, zámek Nečtiny
25. – 27. září 2021

(Údaje byly aktualizovány 20.9.2021! – doplněn program)

Konferenční aktuality také na FB.

Témata a cíl konference:

Vzhledem k nestandardní společenské situaci trvající v našem státě již druhým rokem se Rada sdružení pro SHP rozhodla vyhovět potřebě oboru stavební historie a vytvořit prostor pro prezentaci odborné činnosti přípravou společného setkání. Prezenční konference se uskuteční v podzimním termínu tak, aby byla co největší naděje na její hladký průběh bez omezujících nařízení a zároveň s využitím volných víkendových dnů pro co nejsvobodnější možnost účasti. Zároveň bylo zvoleno místo velmi dobře známé drtivé většině zájemců o tento obor – zámek v Nečtinech, dřívější dlouholeté místo pořádání konferencí Dějiny staveb, které je zárukou nerušeného a intenzivního setkání.

Konference je vyhlášena bez jednotícího tématu tak, aby poskytla co nejširší prostor všem zájemcům a umožnila přinést celou šíři aktuálních zjištění a poznatků. S ohledem na aktuální situaci v oboru památkové péče a dokumentace památek a narůstajícímu pocitu absence diskuse o smyslu a směřování památkové péče a na ní navázané badatelské činnosti se Rada Sdružení pro SHP rozhodla vyčlenit jeden přednáškový blok příspěvkům reagujícím buď na aktuální, dle našeho názoru nejednoznačné a proto diskuse hodné, realizace obnov významných historických staveb, nebo příspěvkům zaměřeným na obecná ideová východiska současné badatelské a památkářské práce (prezentace románského portálu ve vstupním průčelí kostela Nanebevzetí Panny Marie v Plasích, přístavba pražské Invalidovny, výstavba ambitů poutního kláštera v Mariánské Týnici atd.).

Organizací netematizované konference v Nečtinech nebude nijak dotčena kontinuita setkání plánovaných již v roce 2020, jejichž uspořádání se pouze posouvá. Nadále tak počítáme s uspořádáním konference v Brně na téma Vertikální komunikace v roce 2022 v obvyklém červnovém termínu.

Schéma konference je předpokládáno dva dny konferování (sobota a neděle) a poslední den (pondělí) exkurze. Definitivní program však bude záviset na počtu přihlášených referátů i vlastních účastníků s tím, že přednášková část může být rozšířena i do více dnů.

Organizační informace:

Konference se bude konat v zámku Nečtiny, Hrad Nečtiny 1, 331 62 Plzeň-Sever ve dnech 25. – 27. září 2021. Areál zámku je pro pořádání konference rezervován od odpoledne v pátek 24. září do úterý 28. září 2021. Příjezd a ubytování účastníků se předpokládá v pátek 24. září po 17. hodině nebo v sobotu ráno 25. září. Sobota a neděle 25.–26. září (případně část pondělí 27. září) jsou vyhrazeny prezentaci referátů. Součástí konference jsou plánované tematické exkurze v okolí Nečtin jak v podvečerních hodinách po přednáškových blocích, tak zejména v pondělí 27. září 2021.

Závazná přihláška k účasti na konferenci, přihlášení příspěvku a formulář k objednání ubytování a obědů bude vyvěšen webu Sdružení pro SHP www.svornik.cz v průběhu měsíce července. Podrobný program konference bude zveřejněn do 14. září 2021 na webu Sdružení pro SHP.

Konferenční poplatek:

Poplatek činí 1700,- Kč (studenti 850,- Kč), jednodenní účast 800,- Kč. Členové Sdružení pro SHP a přednášející mají jednorázovou slevu 300,- Kč (platí i při jednodenní účasti, slevy se nesčítají). Poplatek zahrnuje účast na konferenci, konferenční materiály, občerstvení, poplatky během exkurze. Poplatek nezahrnuje ubytování, stravování a dopravu na konferenci. Bude vrácen v plné výši, pokud by účast nebyla možná vzhledem k opatřením souvisejícím s COVID–19.

Všem dopředu přihlášeným účastníkům konference bude při prezenci předáno potvrzení o zaplacení konferenčního poplatku. Ti, kteří však pro svého zaměstnavatele budou vyžadovat pro zaplacení konferenčního poplatku vystavení faktury, musí na níže uvedenou mailovou adresu poslat v předstihu nejméně 14 dnů před konáním konference jmenovitou objednávku se všemi údaji pro fakturu.

Ubytování a stravování:

Účastníkům konference přihlášeným do 7. září 2021 bude zajištěno ubytování v cenových relacích cca 300–450 Kč/noc a stravování v cenových relacích cca 120 Kč/oběd/večeře přímo v zámku Nečtiny. Objednání typu ubytování a stravování je součástí přihlášky. O přestávkách v průběhu jednacích dnů bude zajištěno drobné občerstvení a v rámci společenského večera pohoštění formou rautu.

Informace o možných formách referátu:

Podle povahy sdělované informace je možné zvolit dva druhy referátu:

1. Tematicky průřezový nebo komplexní, vázaný na určitou lokalitu či jiný pramen – maximální délka referátu je 20+5 minut (20 minut referát, 5 minut diskuse).

2. Upozorňující na jednotlivost – maximální délka referátu je 5-10+5 minut (5-10 minut referát, 5 minut diskuse).

Zároveň se doporučuje připravit základní doprovodnou dokumentaci na panel pro kuloárovou diskusi.

Případnou jinou délku referátu je nutné předem projednat s organizátory.

Přihlášku referátu s krátkou anotací (jeden odstavec) vystihující podstatu příspěvku nutno zaslat do 7. září 2021 na níže uvedenou e-mailovou adresu.

Z konference bude v roce 2022 vydán sborník Svorník.

Přihlášky na konferenci, přihlášky příspěvků, dotazy:

Posílání přihlášek, přihlášení a anotace příspěvků: svornik2021@gmail.com

Dotazy k odbornému programu a referátům a dotazy k technickému zajištění: Mgr. David Otáhal, david.otahal@volny.cz, mobil +420723777610.