SHP v České republice

Krátká informace o stavebně historickém průzkumu v České republice

Stavebně historický průzkum v Čechách má své počátky v okruhu autorů kolem edice Soupisu památek na samém počátku 20. století (Kamil Hilbert a další). Další dvě výrazné skupiny se postupně vytvořily již před polovinou 20. století kolem prof. Oldřicha Stefana na Ústavu dějin architektury ČVUT a kolem doc. Václava Mencla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, které postupně realizovaly stavebně historický průzkum významných stavebních památek a historických jader několika českých i moravských měst.

Poválečná obnova rezervačních měst spolu s postátněnou projekční prací vyústila roku 1949 v založení R-ateliéru zaměřeného na rekonstrukce památek při Stavoprojektu. Roku  1954 se R-ateliér přeměnil na Státní ústav pro rekonstrukce památkových měst a objektů (SÚRPMO), v rámci kterého se vytvořil specielní ateliér stavebně historického průzkumu pod vedením výrazné osobnosti Dobroslava Líbala, později pod vedením Jana Muka. Tento ateliér až do konce osmdesátých let prakticky monopolně pokrýval stavebně historický průzkum v Čechách a dílem na Moravě a Slovensku. V průběhu jeho činnosti se vytříbily postupy stavebněhistorického zkoumání a dozrály do podoby uznávané a obecně uplatňované metody.

Rok 1989 přinesl na jedné straně pozvolný rozpad SÚRPMO a jeho specializovaného ateliéru na stavebně historický průzkum. Na druhé straně začaly být stavebně historický průzkumy zpracovávány mnohem širším spektrem osob, pracujících jak na jednotlivých památkových ústavech, tak samostatně.

Stavebně historický průzkum je vyučován na fakultě architektury ČVUT v Praze (včetně doktorského studia), v současné době opět i  na filosofické fakultě Univerzity Karlovy a nově i na některých regionálních univerzitách v rámci širších výukových programů (Ústí nad Labem, Plzeň).

Státní ústav památkové péče formou metodiky shrnul badatelskou veřejností obecně uznávané avšak dosud uceleně nepublikované  základní náležitosti stavebně historického průzkumu. Tato metodika již vyšla ve dvou vydáních (zpracoval Petr Macek, 1998, 2001).

Významné stavebně historické průzkumy jsou publikovány především v periodiku „Průzkumy památek“, které vychází  2x ročně od roku 1994 (e-mail: pruzkum@spusc.cz | adresa redakce: Průzkumy památek, Sabinova 5, 130 11 Praha 3; ISSN 1212-1487).

Od roku 2001 je obec stavebních historiků z velké části organizována v „Sdružení pro stavebně historický průzkum“ (www.svornik.cz) | Adresa: Stochovská 12, 161 00 Praha 6; e-mail: shp@svornik.cz). Sdružení se podílí i na pořádání konferencí s tematikou stavebně historického průzkumu (první konference v Zahrádkách u  České Lípy 2002).

Příspěvky z řady konferencí „Dějiny staveb“ s obdobným zaměřením pořádaných Klubem Augusta Sedláčka jsou od roku od 2001 publikovány  ve sborníku: Dějiny staveb (informace e-mail: pmikota@post.cz).

Se státní grantovou podporou vznikl roku 1997 veřejně přístupný „Archiv stavebně historických průzkumů při Státním ústředním archivu“, který je průběžně doplňován (adresa: Milady Horákové 133, Praha 6, soupis průzkumů: http://www.shp.cvut.cz/. Lze jej stáhnout i jako soubor v Excelu: http://www.svornik/archshp/archshp.xls. Starší archiv stavebně historických průzkumů SÚRPMO je uložen na Státním ústavu památkové péče (http://www.supp.cz/).

M. E., M. H.

Napsat komentář