20. konference SHP, 2023

20. specializovaná konference
stavebněhistorického průzkumu

Vertikální komunikace

VUT Brno, 20.-23.6.2023

(Schodiště, žebříky, rampy, výtahy, jeřáby, skluzy, shozy, koryta, propadliště…)

Konferenci pořádá Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., ve spolupráci s Ústavem architektury Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně a Národním památkovým ústavem, územním odborným pracovištěm v Brně za podpory Jihomoravského kraje a s mediální podporou PROPAMÁTKY.

(Údaje byly aktualizovány 16.6.2023! – doplněn obsah programu)

Konferenční aktuality také na FB.

Témata a cíl konference:

Jezeří, zámek (foto 20161015)
Jezeří, zámek (foto 20161015)

V širokém souboru stavebních typů historických objektů si jen zcela nepatrná část vystačí s komunikačním schématem v jedné výškové úrovni. Naprostá většina staveb tak ve svém organismu obsahuje nějakou podobu vertikální komunikace. Již od nejstarších dob, kdy si předchůdci člověka začali vyhledávat a budovat první útočiště, byl přístup vedoucí ve vertikálním směru nahoru nebo dolů zárukou jisté ochrany a bezpečí. S nárůstem lidských sídel a v nich budované architektury s čím dál složitější prostorovou a funkční strukturou se přístupové rampy a spojovací schodiště staly neodmyslitelnou součástí našeho stavitelství. Bez nich by naše sídla v dnešní podobě nemohla existovat a pravděpodobně si jakoukoliv jinou podobu bez nich ani nedovedeme představit, protože stojí mimo naše zažité zvyklosti odvozené od elementárních charakteristik života na naší planetě.

Vedle otopných zařízení tak jde bezesporu o jednu z nejpodstatnějších součástí interiérů i exteriérů všech staveb, mající často zásadní vliv na celkový vnější výraz. Mnohdy jsou samy o sobě charakteristickým venkovním prostorem či otevřenou stavbou. Jde o stavební konstrukci, která nezřídka přímo definuje rozvržení a podobu celého objektu a jeho vnitřních prostor, podmiňuje jejich funkční náplň a hodnotu a určuje způsob jejich používání. Svými stavebně technickými náležitostmi bývá středobodem stavební i architektonické myšlenky projektu a podle průvodních vizuálních projevů ji většinou dokážeme ve stavbě neomylně velmi rychle lokalizovat. V dosavadním bádání však této elementární a zásadně nezbytné součásti de facto všech typů staveb nebyla naší stavební historií věnována odpovídající pozornost. Proto by měla naše konference napomoci komplexnějšímu a bližšímu poznání role všech možných podob vertikálních komunikací v lidských sídlech a jednotlivých budovách všech rozmanitých typů. Vedle základního typologického a historicko-vývojového poznání podoby a postupné proměny budou neméně zajímavá hlediska konstrukční, materiálová a stavební, stejně jako jejich druhotné proměny a adaptace. Konstrukční a řemeslné detaily uchycení schodnic, stupnic a podest, zábradlí, madel, schodišťových zrcadel nebo světlíků či šachet, prostupů a ramp mohou podstatně rozšířit vnímání souvislostí „velké“ architektury. Té, která koncepčně a vizuálně po dlouhá staletí pracuje s ustálenými kompozičními prvky, jako je schodišťová hala, schodišťová šíje, schodišťový rizalit, schodišťová věž, obslužná rampa apod.

Klasická schodiště či rampy uvnitř i vně však nemají být jediným základním tématem konference. Technický a průmyslový pokrok či naopak téměř pozapomenutá stavební řešení otevírají téma konference mnohem šířeji. A to jak v měřítku celých sídel s urbanistickou strukturou (měst, obcí, sídlišť), tak konkrétněji definovaných sídelních areálů (hrad, zámek, klášter) až jednotlivých staveb. Již při vzniku jakýchkoliv staveb jde o dopravu stavebního materiálu, jak při jeho zajišťování a přípravě, tak při vlastní výstavbě. V průběhu jejich existence se kolem nich a v nich pohybují lidé, zvířata i zboží, a to různou formou, buď vlastní silou, nebo s pomocí mechanismů. Rumpály, kladky a jiná podobná technická zařízení by tak konference jistě neměla opominout. Neméně zajímavé a konferencí žádané jsou příspěvky zaměřené na vertikální přesun osob, stavebního materiálu či zboží pomocí samočinných zařízení. Nejen výtah na zámku v Zákupech či pojízdná kancelář J. A. Bati ve Zlíně si zaslouží odbornou pozornost. Přestože období těchto samočinných zařízení je mnohem kratší oproti ryze schodišťové éře, jistě skýtá velký a zřejmě dosud minimálně zmapovaný badatelský potenciál. Nepochybně sem patří i všechny eskalátory, zdvihací plošiny, vleky a lanovky.

Pořadatelé se dále rozhodli vyhlásit dvě doplňková témata konference, kterým, bude-li o ně zájem, budou vyčleněny samostatné přednáškové bloky.

1. Po zkušenosti s obdobným formátem v rámci 19. specializované konference SHP, která se konala v roce 2021 v Nečtinech, a především s ohledem na aktuální situaci v oboru památkové péče a dokumentace památek a narůstajícímu pocitu absence jakékoliv diskuse o smyslu a směřování památkové péče a na ní navázané badatelské činnosti se Rada Sdružení pro SHP rozhodla vyčlenit jeden přednáškový blok příspěvkům reagujícím buď na aktuální, dle našeho názoru nejednoznačné a proto diskuse hodné, realizace obnov významných historických staveb, nebo příspěvkům zaměřeným na obecná, ideová východiska současné badatelské a památkářské práce.

2. V odůvodněných případech bude umožněno proslovit a následně publikovat příspěvky i na jiné než hlavní téma konference, tj. příspěvky reflektující významné nové poznatky z badatelské činnosti, finální výstupy rozsáhlejších dokumentačních a průzkumných aktivit atp. Příspěvky v této sekci by však neměly mít charakter jednotlivosti (tzn. být ve formátu 5 + 5 minut) či jen zcela výjimečně v případě skutečně mimořádného objevu. O zařazení příspěvku rozhodnou pořadatelé na základě zhodnocení vysokého badatelského přínosu příspěvku a na základě časových kapacit po uzávěrce přihlášek příspěvků.

(Více se dozvíte v pozvánce v úvodu tohoto sdělení ▲.)