Svorník 1/2003

Sborník příspěvků z I. konference stavebně historického průzkumu, 4. – 6. června 2002 na zámku v Zahrádkách u České Lípy, Unicornis, Praha 2003

Cena: 300,- Kč. ISBN: 80-86562-00-X | ISSN 1802-8128 D

Distribuce, objednávky

_

Obsah | Inhalt

Roman Kursa … 5 – 6

Ludvík Skružný: Funkce a vývoj otopných zařízení v období od paleolitu po novověk (Z historie otopných zařízení) | Funktion und Entwicklung der Heizeinrichtungen im Zeitraum vom Paläolithikum zur Neuzeit (aus der Historie der Heizeinrichtungen) … 7 – 42

Jiří Musil: Římské hypokaustum, funkce a užití | Romisches Hypokaustum, Funktion und Benutzung … 43 – 48

Milena Hauserová: Teplovzdušné vytápění ve středověku | Warmluftbeheizung im Mittelalter … 49 – 74

Petr Holub – David Merta – Marek Peška – Dana Zapletalová – Antonín Zůbek: K otázce topenišť v dřevohliněných domech ze 13. století v Brně, …aneb proč nevěříme na zemnice | Zur Problematik der sog. Kolonisationsgrubenhäuser oder Souterraine der Holzlehmhäuser auf unserem Gebiet äusserten sich in der Vergangenheit schon viele Forscher … 75 – 84

Miroslava Cejpová: Topeniště dochovaná v hradních kuchyních | Erhaltene Feuerstelken in Burgküchen … 85 – 94

Jiří Škabrada – Pavel Bolina: Otvory nad vstupy do místností v přízemí hradu Kamýka | Die Öffnungen in über den Eintritten in die Räume im Erdgeschoss der Burg Kamýk … 95 – 100

Michael Rykl: Příklady vytápění na stavbách 14. století | Beispiele der Beheizungen in den Bauwerken des 14. Jahrhunderts … 101 – 127

Michal Panáček: Otopné zařízení obytného sálu ve Velké věži na hradě Kost | Heizeinrichtung des Wohnsaals im Grossen Turm auf der Burg Kost … 129 – 140

František Gabriel: Otopná zařízení na hradě Helfenburku u Úštěku | Heizeinrichtungen auf der Burg Helfenburk bei Úštěk … 141 – 152

Zdeněk Hazlbauer: Vývoj stavební podoby a funkce kachlových kamen ve středověku a raném novověku | Entwicklung der Bauform und Funktion von Kachelofen im Mittelalter und in der frühen Neuzeit … 153 – 168

Zdeněk Hazlbauer: Dobová znázornění rozličných kachlových kamen s přihlédnutím k jejich zřízení v různých místnostech stavebních objektů | Zeitliche Darstellung der verschiedenen historischen Kachelofen mit Berücksichtigung ihrer Platzierung in verschiedenen Räumen der Lokalität … 169 – 186

Tomáš Durdík: Kachlová kamna z manského domu na Křivoklátě | Kachelöfen aus dem Minesterialhaus (Haus der Mannen) auf Křivoklát … 187 – 194

Petr Chotěbor: Atypická kachlová kamna ve Starém královském paláci na Pražském hradě | Atypischer Kachelofen im Alten Königspalast aut der Prager Burg 195 – 200

Dana Novotná: O ohni .ve středověkém právu | Über das Feuer im mittelalterlichem Recht … 201 – 212

Jiří Škabrada: Osvětlovací krby v hospodářských prostorách | Beleuchtungskamine in Wirtschaftsräumen … 213 – 218

Milada Radová – Štiková: Trinkstube | Trinktube … 219 – 224

Lubomír Zeman: Zlomek kachlů z barokních kachlových kamen koleje Piaristů v Ostrově | Kachelfragmente van barockem Kachelofen des Piaristerinternats in Ostrov … 225 – 228

Lubomír Zeman: Krbečky z Valečského špitálu | Kleine Kamine aus dem Valečer Spital 229 – 232

Petr Macek: Několik poznámek k významu komínů a odvádění zplodin | Einige Anmerkungen zur Bedeutung der Schornsteine und Abführung der Abgase … 233 – 240

Martin Ebel: Furnologie aneb hledání cesty k úspornému topení do poloviny 19. století v soudobých vzornících | Furnologie oder Suche nach einem Weg zur wirtschaftlichen Heizung bis zur Hälfte des 19. Jahrhunderts in gegenwärtigen Musterbüchern … 241 – 254

Martin Ebel: Dřevěné komíny v písemných pramenech druhé poloviny 18. a první poloviny 19. století | Holzschornsteine in schriftlichen Quellen der 2. Hälfte des 18. und 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts … 255 – 258

Lucie Augustinková: Vytápěcí systém v budově Staré radnice v Moravské Ostravě … 259 – 264

Jitka Volrábová: Úpravy otopných systémů vesnické zástavby Šluknovského výběžku v 1. polovině 19. století na příkladu dochovaných historických stavebních plánů lipovského panství | Abänderungen der Heizsysteme der Dorfbebauung des Šluknover Ausläufers in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts am Beispiel von erhaltenen historischen Bauplänen des Lipová Besitzes … 265 – 278

Kamil Podroužek: Sušárny v pískovcovém podloží | Trockenräume in Sandsteinuntergrund … 279 – 288

Hana Hanzlíková: Příklady způsobu vytápění zámeckých objektů v 19. století | Beispiele für die Beheizungsart der Schlossobjekte im 19. Jahrhundert … 289 – 300

František Gabriel: Nový přístup k setkáním nad SHP … 301

Napsat komentář