Dopis rady Sdružení pro SHP ministrovi kultury ve věci dalšího projednávání připravovaného památkového zákona

Na základě mediálních zpráv o snaze nového ministra kultury Mgr. Daniela Hermana pokračovat dále v projednávání paragrafovaného znění nového památkového zákona, na jehož závažné nedostatky sdružení upozorňovalo již v roce 2012, byl panu ministrovi zaslán dopis se stručnou rekapitulací předchozího postupu sdružení, s trvajícím kritickým postojem k textu nového památkového zákona, vyjmenováním nejzávažnějších pochybení a nabídkou odborné spolupráce. Dopis byl na vědomí odeslán též předsedovi Legislativní rady vlády ČR Mgr. Jiřímu Dientsbierovi,  tajemnici Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JuDr. Marcele Havrdové a ČTK.

čtěte:  Dopis sdružení ministru D. Hermanovi v PDF

Upřesňující informace k exkurzi do Národního muzea dne 27. 2. 2014

V rámci exkurse do historické budovy Národního muzea bude možno navštívit salónek, pantheon, zasedací místnost, krov a suterén. Sraz je v 10:00 hod před historickou budovou u vstupu pro návštěvníky (hlavní vstup z Václavského náměstí). Prohlídka bude trvat asi 1 hodinu. Účastnící budou muset podepsat reverz o vstupu na vlastní nebezpečí. S dalšími případnými dotazy se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala,
tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.
Program:
10:00–12:00 Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město
(prohlídka budovy vyklizené před generální rekonstrukcí, sraz před hlavním vstupem do objektu, vedení prohlídky: Kateřina Kroulíková)
12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun
14:00–14:30 Výstavní pavilon Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7
(prohlídka zajímavého lamelového dřevěného krovu z poč. 60. let 20. století, sraz v promítacím sále NTM, vedení prohlídky: Lukáš Hejný)
14:30–15:00 sál NTM: Kontrola a zaplacení členských příspěvků u R. Kuprové – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
tamtéž: Prodej sborníků Svorník č. 1 – 11, odběr autorských a recenzních sborníků
15:00-18:00 sál NTM: Program valné hromady
15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2013
– Zhodnocení 12. konference SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013
– Informace o 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014
– Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013, Dokumentace a průzkumy historických krovů Bernartice nad Odrou 2013, Historické krovy Pardubic
– Informace a vydání 11. sborníku Svorník „Opevnění“
– Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP
Přestávka
Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení členů
16:30 K aktuálním otázkám oboru
– V. Razím a kol.: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ
– J. Beránek, P. Macek, M. Patrný, J. Čevonová (suplet): Příprava novelizované metodiky standardního SHP v rámci NPÚ
– F. R. Václavík: Otázky systematické správy a archivace stavebněhistorických průzkumů a dokumentace
Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP
Kamil Podroužek, starosta

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční

ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pokračování textu Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Jednodenní odborné setkání věnované významným historickým krovům Pardubic

Pozvanka_Pardubice_exkurze_mmalPoslední letošní akce SpSHP, tentokrát přichystaná Eliškou Rackovou z Národního památkového ústavu v Pardubicích, začne v pátek 13. prosince v 9:00 hod dopoledne. Nejprve se sejdeme v přízemní zasedací místnosti NPÚ ÚOP v Pardubicích (Zámek  čp. 5). Po sérii stručných příspěvků, které shrnou dosavadní stav poznání, postupně navštívíme pardubické kostely sv. Bartoloměje, sv. Jana Křtitele a sv. Jiljí v místní části Pardubičky (krov 1493/94 d).  Na závěr dne si budeme moci prohlédnout ještě unikátní dřevěnou konstrukci uvnitř věže Zelené brány (krov 1541/42 d).

Kromě úvodní metodické debaty a diskusí nad nálezovými situacemi přímo v terénu se v uvedených objektech pokusíme odebrat vzorky pro dendrochronologické datování dosud neurčených stavebních etap.

Vyjádření rady Sdružení pro SHP k další etapě rekonstrukce Karlova mostu

Závažné nedostatky, které provázely již ukončenou etapu rekonstrukce národní kulturní památky  Karlův most v Praze, byly do značné způsobeny absencí náležitého stavebněhistorického průzkumu. Pro novou etapu se již stavebněhistorický průzkum údajně provádí, ovšem zatím nebyly ani jeho dílčí výsledky zpřístupněny odborné veřejnosti. Kupodivu ani Národní památkový ústav nezveřejnil byť jen informativní zprávu o průběhu těchto prací. Rada Sdružení pro SHP proto považuje za vhodné oživit již poněkud pozapomenutou kauzu první etapy odkazem na doklady z kontroly památkové inspekce ministerstva kultury z roku 2008 a vyjadřuje přesvědčení, že tehdy zjištěná porušení zákona budou stále dostatečným mementem pro všechny, kteří jsou v této mimořádně významné akci obnovy zúčastněni.

ODKAZ NA DOKLADY Z KONTROLY PAMÁTKOVÉ INSPEKCE –>

Workshop k metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu zve odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů na celodenní workshop v rámci příprav nového vydání metodiky SHP za účelem její certifikace Ministerstvem kultury ČR.

Workshop se uskuteční v pondělí 10. června 2013 od 10:00 v kinosálu Národního technického muzea. Pokračování textu Workshop k metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

hrten1

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti v PDF ke stažení

Hrad Hartenberg u Sokolova pochází patrně z první poloviny 14. století. Za dobu své existence prošel bohatým stavebním vývojem, který měl být ukončen v polovině 80. let 20. století, kdy byl postižen úmyslně založeným zničujícím požárem, po němž se proměnil v ruinu. Dnes je v soukromém vlastnictví a probíhá jeho pozvolná obnova doprovázená etapově prováděným záchranným archeologickým průzkumem a operativním průzkumem a dokumentací. Analytický stav hradu umožňuje sledovat velké množství nálezových situací, které mohou prohloubit poznání o stavebním vývoji této významné památky. Zároveň je tento stav příležitostí pro aplikaci a srovnání různých metod dokumentace. Pokračování textu Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

Pozvánka na přednášku Jiřího Škabrady „Lidová architektura Broumovska“

Římskokatolická farnost – děkanství v Broumově a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc., architekta, specialisty na historickou architekturu a stavební konstrukce, pedagoga Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice
„Lidová architektura Broumovska“
statky broumovského typu – selské baroko – historické stavební konstrukce, krovy a materiály
Přednáška se koná v pondělí 20. května 2013 od 19:00 v prostorách bývalé Kreslírny broumovského kláštera v Broumově.
Přednáška je součástí semináře připraveného ve spolupráci s Fakultou restaurování Univerzity Pardubice a probíhajícího na Broumovsku ve dnech 20.-22. května 2013. Účastníci semináře si budou moci detailně prohlédnout architektonické památky na Broumovsku, seznámit se s jejich historií a současným stavem.
Seminář je součástí projektu „Pro život kostelů Broumovska“, jehož cílem je obnova broumovské skupiny kostelů.

Římskokatolická farnost – děkanství v Broumově a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice si Vás dovoluje pozvat na přednášku prof. Ing. arch. Jiřího Škabrady, CSc., architekta, specialisty na historickou architekturu a stavební konstrukce, pedagoga Ústavu historických věd Filozofické fakulty Univerzity Pardubice

„Lidová architektura Broumovska“ Pokračování textu Pozvánka na přednášku Jiřího Škabrady „Lidová architektura Broumovska“

Výzva k diskuzi o metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu připravuje k certifikaci na Ministerstvu kultury ČR nové vydání metodiky SHP. Obracíme se proto na odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů, aby přispěla svými připomínkami a náměty do diskuze k její podobě.

Vodítkem k diskuzi jsou dvě základní otázky: Co si myslíte, že se změnilo od doby vydání poslední metodiky? Co ve stávající metodice chybí a co by mělo být doplněno, případně změněno? Zároveň odkazujeme na článek Petra Macka „Příprava komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu“, který naleznete v příloze této výzvy.

Své náměty prosím zasílejte do 28. 4. 2013 na adresu beranek@up.npu.cz.

K tématu se následně uskuteční jednodenní workshop v kinosálu Národního technického muzea dne 10. 6. 2013 od 10:00.

Za kolektiv oddělení výzkumů a průzkumů děkuje Jan Beránek

P. Macek, Příprava komplexní metodiky SHP