Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

hrten1

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti v PDF ke stažení

Hrad Hartenberg u Sokolova pochází patrně z první poloviny 14. století. Za dobu své existence prošel bohatým stavebním vývojem, který měl být ukončen v polovině 80. let 20. století, kdy byl postižen úmyslně založeným zničujícím požárem, po němž se proměnil v ruinu. Dnes je v soukromém vlastnictví a probíhá jeho pozvolná obnova doprovázená etapově prováděným záchranným archeologickým průzkumem a operativním průzkumem a dokumentací. Analytický stav hradu umožňuje sledovat velké množství nálezových situací, které mohou prohloubit poznání o stavebním vývoji této významné památky. Zároveň je tento stav příležitostí pro aplikaci a srovnání různých metod dokumentace.

Cíl:

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebně historickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí.

Zaměření letošního setkání:

Letošní dílna bude na rozdíl od předchozích ročníků zaměřena zejména na operativní průzkum a dokumentaci kamenických článků a s nimi souvisejících nálezových situací. To je dáno stavem objektu – hradu Hartenberg, na kterém probíhají rozsáhlé záchranné práce, v jejichž průběhu neustále vznikají nové nálezové situace. V době dílny zde bude paralelně probíhat záchranný archeologický průzkum. Dále budou prohlubovány znalosti různých metod dokumentace na teoretické i praktické úrovni, s možností vyzkoušení velké řady pomůcek a nástrojů, využitelných při dokumentaci. Velký důraz bude kladen na prohlubování znalostí při fotodokumentaci za různých podmínek, jednosnímkové fotogrammetrii a zaměřovaní staveb jako takové.

Cílové skupiny:

pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP, ve správě objektů

obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)

studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy, archeologie)

Termín a místo uskutečnění:

15. – 19. července 2013, hrad Hartenberg

Cena:

Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč

Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok

Ubytování:

škola v Hřebenech na matračkách, pro otrlejší možnost ve vlastním stanu za školou (hygienické zázemí v místě), individuální řešení

Stravování:

(cena není součástí účastnického poplatku) zajištěno tekuté občerstvení, možnost objednání obědů za cca 60,- Kč, k dispozici skromné kuchyňské zázemí pro individuální přípravu snídaně a večeře

Přihlášení účastníků, další organizační informace:

Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky s diskusemi s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po uhrazení vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 14. 6. 2013. Účastnický poplatek uhraďte, prosím, po potvrzení přijetí vaší přihlášky pořadatelem do 25. 6. na účet 2100346075/2010. Jako variabilní symbol uveďte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň v přihlášce (např. 9775563789). Je možné předem domluvit platbu na místě.

Spolupracující subjekty:

Sdružení pro SHP (http://www.svornik.cz/)

NPÚ ÚOP v Lokti (http://www.npu.cz/)

IVAH – Mezinárodní dobrovolnická akademie Hartenberg (http://www.hartenberg.cz)

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem (http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/o-centru)

MgA. F. R. Václavík

Kontakt na hlavního pořadatele:

F. R. Václavík

fravaclavik@volny.cz

m: (+420) 775 563 780

Jakub Chaloupka

chaloupka@loket.npu.cz

m: (+420) 724 811 655


Podrobný obsah jednotlivých bloků letní dílny Hartenberg 2013:

stav k 24. 5. 2012

Dokumentace

Dokumentace 1

Dokumentační praxe – dokumentace kamenných portálů a okenních ostění in situ, kamenných architektonických prvků ex situ, – ruční oměření, popis, 3D sken, vektorové vyhodnocení, fotodokumentace, dokumentační standardy, volba podrobnosti a techniky podle účelnosti, vzájemné srovnání metod a výstupů.

Lektoři:  MgA. F. R. Václavík, Mgr. Jakub Chaloupka, Bc. Michal Trněný

Dokumentace 2

Dokumentační praxe – instruktáž základních měřických postupů při vytváření plánové dokumentace stavby. Na příkladu členitého a nepravidelného prostoru hradní kaple budou předvedeny dvě základní měřické techniky – stavební zaměření jednoduchou oměrnou metodou s doplňkovými diagonálními mírami a geodetické zaměření pomocí totální stanice. Výstupy budou bezprostředně na místě vzájemně porovnány a následně porovnány rovněž s existující plánovou dokumentací a s výstupy z dokumentace metodou optické korelace. Kromě možnosti praktické zkoušky daných metod by tento blok měl účastníkům zprostředkovat též poměrně jasnou představu o jejich rozdílech co do přesnosti, pracnosti, časové náročnosti a podoby výstup.

Lektor: Ing. arch. Jan Veselý, Mgr. Filip Prekop

Dokumentace 3

Dokumentační praxe – rozpoznání a dokumentace stop historických kamenických nástrojů na architektonických prvcích hradu Hartenberg a středověkých stavbách v okolí – rozpoznání nástrojů a jejich názvosloví, typologické znaky stop, způsoby dokumentace, problematika interpretace.

Lektoři: Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček

Dokumentace 4

Specializované poradenství pro dokumentaci staveb – fotogrammetrie – optimálními prostředky k optimálním měřickým podkladům – správná volba odpovídající dokumentační techniky pro různě složité úkoly, jaké výstupy jednotlivé metody poskytují, co si můžete zajistit sami a co již ne, praktické ukázky fotogrammetrie.

Lektor: Ing. Jindřich Hodač, PhD.

Teorie

Teorie 1

Rozšiřování teoretických znalostí – fotodokumentace nálezových situací při průzkumech historických staveb, fotodokumentace specifických stavebních prvků (kamenné architektonické prvky, výplně stavebních otvorů).

Lektoři: Mgr. Ladislav Bezděk, MgA. Ing. Martin Frouz

Teorie 2

Rozšiřování teoretických znalostí – využití dendrochronologie při zkoumání historických staveb. Úvod do problematiky spojený s praktickou ukázkou odběru vzorků pro dendrochronologické vyhodnocení.

Lektor: Ing. Tomáš Kyncl

Teorie 3

K otázkám interpretace nálezových situací při stavebně historickém průzkumu středověkých fortifikací aneb zamyšlení nad tím, jaké si klást otázky v souvislosti s vojenskohistorickými aspekty staveb a hlavně jaké si neklást, demonstrované na některých konkrétních příkladech.

Lektor: JUDr. Jiří Varhaník

Exkurze

Loket nad Ohří – městské opevnění

Bečov nad Teplou – hrad

1
Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013
Dokumentace a průzkum
Podrobné informace a závazná přihláška k účasti
Hrad Hartenberg u Sokolova pochází patrně z první poloviny 14. století. Za dobu své
existence prošel bohatým stavebním vývojem, který měl být ukončen v polovině 80.
let 20. století, kdy byl postižen úmyslně založeným zničujícím požárem, po němž se
proměnil v ruinu. Dnes je v soukromém vlastnictví a probíhá jeho pozvolná obnova
doprovázená etapově prováděným záchranným archeologickým průzkumem a
operativním průzkumem a dokumentací. Analytický stav hradu umožňuje sledovat
velké množství nálezových situací, které mohou prohloubit poznání o stavebním
vývoji této významné památky. Zároveň je tento stav příležitostí pro aplikaci a
srovnání různých metod dokumentace.
Cíl:
Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebně historickými průzkumy a
obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve
svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní
budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a
rozvoj teoretických znalostí.
Zaměření letošního setkání:
Letošní dílna bude na rozdíl od předchozích ročníků zaměřena zejména na
operativní průzkum a dokumentaci kamenických článků a s nimi souvisejících
nálezových situací. To je dáno stavem objektu – hradu Hartenberg, na kterém
probíhají rozsáhlé záchranné práce, v jejichž průběhu neustále vznikají nové
nálezové situace. V době dílny zde bude paralelně probíhat záchranný archeologický
průzkum. Dále budou prohlubovány znalosti různých metod dokumentace na
teoretické i praktické úrovni, s možností vyzkoušení velké řady pomůcek a nástrojů,
využitelných při dokumentaci. Velký důraz bude kladen na prohlubování znalostí při
fotodokumentaci za různých podmínek, jednosnímkové fotogrammetrii a zaměřovaní
staveb jako takové.
Cílové skupiny:
– pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a
SHP, ve správě objektů
2
– obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)
– studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské
školy, archeologie)
Termín a místo uskutečnění:
15. – 19. července 2013, hrad Hartenberg
Cena:
Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč
Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok
Ubytování:
škola v Hřebenech na matračkách, pro otrlejší možnost ve vlastním stanu za školou
(hygienické zázemí v místě), individuální řešení
Stravování:
(cena není součástí účastnického poplatku) zajištěno tekuté občerstvení, možnost
objednání obědů za cca 60,- Kč, k dispozici skromné kuchyňské zázemí pro
individuální přípravu snídaně a večeře
Přihlášení účastníků, další organizační informace:
Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený a účast je pro přihlášené závazná (bude
se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a
studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky
s diskusemi s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po
uhrazení vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na
celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního
pořadatele do 14. 6. 2013. Účastnický poplatek uhraďte, prosím, po potvrzení přijetí
vaší přihlášky pořadatelem do 25. 6. na účet 2100346075/2010. Jako variabilní
symbol uveďte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň
v přihlášce (např. 9775563789). Je možné předem domluvit platbu na místě.
Spolupracující subjekty:
Sdružení pro SHP (http://www.svornik.cz/)
NPÚ ÚOP v Lokti (http://www.npu.cz/)
IVAH – Mezinárodní dobrovolnická akademie Hartenberg (http://www.hartenberg.cz)
Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad
Labem (http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/o-centru)
MgA. F. R. Václavík
Kontakt na hlavního pořadatele:
F. R. Václavík
fravaclavik@volny.cz
m: (+420) 775 563 780
Jakub Chaloupka
chaloupka@loket.npu.cz
m: (+420) 724 811 655
3
Podrobný obsah jednotlivých bloků letní dílny Hartenberg 2013:
stav k 24. 5. 2012
Dokumentace
Dokumentace 1
Dokumentační praxe – dokumentace kamenných portálů a okenních ostění in situ,
kamenných architektonických prvků ex situ, – ruční oměření, popis, 3D sken,
vektorové vyhodnocení, fotodokumentace, dokumentační standardy, volba
podrobnosti a techniky podle účelnosti, vzájemné srovnání metod a výstupů.
Lektoři: MgA. F. R. Václavík, Mgr. Jakub Chaloupka, Bc. Michal Trněný
Dokumentace 2
Dokumentační praxe – instruktáž základních měřických postupů při vytváření plánové
dokumentace stavby. Na příkladu členitého a nepravidelného prostoru hradní kaple
budou předvedeny dvě základní měřické techniky – stavební zaměření jednoduchou
oměrnou metodou s doplňkovými diagonálními mírami a geodetické zaměření
pomocí totální stanice. Výstupy budou bezprostředně na místě vzájemně porovnány
a následně porovnány rovněž s existující plánovou dokumentací a s výstupy z
dokumentace metodou optické korelace. Kromě možnosti praktické zkoušky daných
metod by tento blok měl účastníkům zprostředkovat též poměrně jasnou představu o
jejich rozdílech co do přesnosti, pracnosti, časové náročnosti a podoby výstup.
Lektor: Ing. arch. Jan Veselý, Mgr. Filip Prekop
Dokumentace 3
Dokumentační praxe – rozpoznání a dokumentace stop historických kamenických
nástrojů na architektonických prvcích hradu Hartenberg a středověkých stavbách
v okolí – rozpoznání nástrojů a jejich názvosloví, typologické znaky stop, způsoby
dokumentace, problematika interpretace.
Lektoři: Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček
Dokumentace 4
Specializované poradenství pro dokumentaci staveb – fotogrammetrie – optimálními
prostředky k optimálním měřickým podkladům – správná volba odpovídající
dokumentační techniky pro různě složité úkoly, jaké výstupy jednotlivé metody
poskytují, co si můžete zajistit sami a co již ne, praktické ukázky fotogrammetrie.
Lektor: Ing. Jindřich Hodač, PhD.
Teorie
Teorie 1
Rozšiřování teoretických znalostí – fotodokumentace nálezových situací při
průzkumech historických staveb, fotodokumentace specifických stavebních prvků
(kamenné architektonické prvky, výplně stavebních otvorů).
Lektoři: Mgr. Ladislav Bezděk, MgA. Ing. Martin Frouz
4
Teorie 2
Rozšiřování teoretických znalostí – využití dendrochronologie při zkoumání
historických staveb. Úvod do problematiky spojený s praktickou ukázkou odběru
vzorků pro dendrochronologické vyhodnocení.
Lektor: Ing. Tomáš Kyncl
Teorie 3
K otázkám interpretace nálezových situací při stavebně historickém průzkumu
středověkých fortifikací aneb zamyšlení nad tím, jaké si klást otázky v souvislosti s
vojenskohistorickými aspekty staveb a hlavně jaké si neklást, demonstrované na
některých konkrétních příkladech.
Lektor: JUDr. Jiří Varhaník
Exkurze
Loket nad Ohří – městské opevnění
Bečov nad Teplou – hrad
Časový rozpis programu:
pondělí
8.00 12.00 13.30 18.00 19.00
Příjezd účastníků
14.00 sraz
před školou
v Hřebenech
– ubytování,
organizační
informace
15.00 hradní
nádvoří
– úvodní blok
– info o dílně večeře
Teorie 1
úterý
skupina A
snídaně
Dokumentace 1
oběd
Dokumentace 2
Teorie 2
skupina B Dokumentace 2 Dokumentace 1
středa
skupina A Dokumentace 3 Dokumentace 4
Zpětná vazba, diskuse
Teorie 3
skupina B Dokumentace 4 Dokumentace 3
čtvrtek
skupina A samostatná práce
s podporou lektorů,
tvorba výstupů
samostatná práce
s podporou lektorů,
tvorba výstupů
svobodomyslný
večírek
skupina B
pátek
skupina A
Exkurze
14.00
závěrečné
hodnocení,
výstupy,
ukončení
15.00 odjezd účastníků
skupina B
5
prosím vyplňte jednu z následujících možností a zkopírujte do e-mailové
zprávy:
A. (pro účastníky celotýdenní)
Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013
ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
jméno a příjmení včetně titulů:
mobilní telefon:
e-mail:
zaměstnavatel, škola:
zájem o rezervaci ubytování na celý týden ve škole v Hřebenech (ANO/NE):
Závazně se přihlašuji na akci Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 v jejím
úplném rozsahu od pondělí 15. 7. 2013 do pátku 19. 7. 2013. Cena dílny činí 1.800
Kč (1.000 Kč pro studenty po osobní domluvě s pořadatelem). Platbu je možné
zasílat na účet 2100346075/2010 do 25. 6. 2013 nebo uhradit na místě hlavnímu
pořadateli. Jako variabilní symbol uvádějte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní
číslo (9XXXXXXXXX). Přihlášení vám bude potvrzeno e-mailem.
B. (pro ty, kdo mohou přijet pouze na omezený čas – )
Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013
PŘIHLÁŠKA NA JENDOTLIVÉ BLOKY
jméno a příjmení včetně titulů:
mobilní telefon:
e-mail:
zaměstnavatel, škola:
Přihlašuji se k účasti na dílčím programu Letní dílny OPD a SHP Hartenberg 2013.
Cena za účast na jednom bloku činí 600,- Kč. Platbu je možné uhradit pouze na
místě hlavnímu pořadateli. Přihlášení vám bude potvrzeno e-mailem.
Mám zájem se účastnit těchto programových bloků:
Mám zájem o rezervaci ubytování na tyto noci:
vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: chaloupka@loket.npu.cz do 14. 6. 2013

Napsat komentář