Dopis rady Sdružení pro SHP ministrovi kultury ve věci dalšího projednávání připravovaného památkového zákona

Na základě mediálních zpráv o snaze nového ministra kultury Mgr. Daniela Hermana pokračovat dále v projednávání paragrafovaného znění nového památkového zákona, na jehož závažné nedostatky sdružení upozorňovalo již v roce 2012, byl panu ministrovi zaslán dopis se stručnou rekapitulací předchozího postupu sdružení, s trvajícím kritickým postojem k textu nového památkového zákona, vyjmenováním nejzávažnějších pochybení a nabídkou odborné spolupráce. Dopis byl na vědomí odeslán též předsedovi Legislativní rady vlády ČR Mgr. Jiřímu Dientsbierovi,  tajemnici Výboru pro vědu, vzdělávání, kulturu, mládež a tělovýchovu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR JuDr. Marcele Havrdové a ČTK.

čtěte:  Dopis sdružení ministru D. Hermanovi v PDF

Upřesňující informace k exkurzi do Národního muzea dne 27. 2. 2014

V rámci exkurse do historické budovy Národního muzea bude možno navštívit salónek, pantheon, zasedací místnost, krov a suterén. Sraz je v 10:00 hod před historickou budovou u vstupu pro návštěvníky (hlavní vstup z Václavského náměstí). Prohlídka bude trvat asi 1 hodinu. Účastnící budou muset podepsat reverz o vstupu na vlastní nebezpečí. S dalšími případnými dotazy se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,
dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.
Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala,
tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.
Program:
10:00–12:00 Národní muzeum, Václavské náměstí 68, Praha 1 – Nové Město
(prohlídka budovy vyklizené před generální rekonstrukcí, sraz před hlavním vstupem do objektu, vedení prohlídky: Kateřina Kroulíková)
12:00–14:00 Přestávka na oběd a přesun
14:00–14:30 Výstavní pavilon Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7
(prohlídka zajímavého lamelového dřevěného krovu z poč. 60. let 20. století, sraz v promítacím sále NTM, vedení prohlídky: Lukáš Hejný)
14:30–15:00 sál NTM: Kontrola a zaplacení členských příspěvků u R. Kuprové – nutné pro zachování členství a možnosti volit radu Sdružení
tamtéž: Prodej sborníků Svorník č. 1 – 11, odběr autorských a recenzních sborníků
15:00-18:00 sál NTM: Program valné hromady
15:00 Zahájení, rekapitulace činnosti za rok 2013
– Zhodnocení 12. konference SHP „Historické zdivo“ v Roudnici nad Labem 2013
– Informace o 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“ ve Slaném 2014
– Zhodnocení pořádaných workshopů a seminářů: Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013, Dokumentace a průzkumy historických krovů Bernartice nad Odrou 2013, Historické krovy Pardubic
– Informace a vydání 11. sborníku Svorník „Opevnění“
– Hospodaření sdružení, stav členské základny, přijímání nových členů
16:00 Volba členů rady Sdružení pro SHP
Přestávka
Ustanovení nově zvolené rady Sdružení pro SHP a představení členů
16:30 K aktuálním otázkám oboru
– V. Razím a kol.: Příprava nových metodik SHP v rámci NPÚ
– J. Beránek, P. Macek, M. Patrný, J. Čevonová (suplet): Příprava novelizované metodiky standardního SHP v rámci NPÚ
– F. R. Václavík: Otázky systematické správy a archivace stavebněhistorických průzkumů a dokumentace
Diskuse, různé
Za radu Sdružení pro SHP
Kamil Podroužek, starosta

Vážení a milí členové a příznivci Sdružení pro stavebněhistorický průzkum,

dovolujeme si Vás pozvat na řádnou volební valnou hromadu Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, která se uskuteční

ve čtvrtek 27. 2. 2014 od 14:30 hod, v promítacím sále Národního technického muzea, Kostelní 42, Praha 7.

Jako již tradičně, i v tomto roce bude naše jednání obohaceno o odborný program, složený z tématické exkurze a aktualit z oboru. S dotazy k dopolední exkurzi se prosím obracejte na kolegu D. Otáhala, tel. +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Pokračování textu Pozvánka na 15. Valnou hromadu Sdružení pro SHP

Vyjádření rady Sdružení pro SHP k další etapě rekonstrukce Karlova mostu

Závažné nedostatky, které provázely již ukončenou etapu rekonstrukce národní kulturní památky  Karlův most v Praze, byly do značné způsobeny absencí náležitého stavebněhistorického průzkumu. Pro novou etapu se již stavebněhistorický průzkum údajně provádí, ovšem zatím nebyly ani jeho dílčí výsledky zpřístupněny odborné veřejnosti. Kupodivu ani Národní památkový ústav nezveřejnil byť jen informativní zprávu o průběhu těchto prací. Rada Sdružení pro SHP proto považuje za vhodné oživit již poněkud pozapomenutou kauzu první etapy odkazem na doklady z kontroly památkové inspekce ministerstva kultury z roku 2008 a vyjadřuje přesvědčení, že tehdy zjištěná porušení zákona budou stále dostatečným mementem pro všechny, kteří jsou v této mimořádně významné akci obnovy zúčastněni.

ODKAZ NA DOKLADY Z KONTROLY PAMÁTKOVÉ INSPEKCE –>

Závěrečné shrnutí výsledků 12. konference SHP „Historické zdivo“

05

V pravdě letních dnech třetího červnového týdne se na zámku v Roudnici nad Labem sešlo bezmála 100 účastníků konference o Historickém zdivu. Převážně prázdný a mírně zanedbaný, ale přesto stále po právu okouzlující areál zámku, poskytl ideální a vzácně přívětivé historicky přirozené místo pro zaujaté badatelské soustředění.

Pokračování textu Závěrečné shrnutí výsledků 12. konference SHP „Historické zdivo“

Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

hrten1

Podrobné informace a závazná přihláška k účasti v PDF ke stažení

Hrad Hartenberg u Sokolova pochází patrně z první poloviny 14. století. Za dobu své existence prošel bohatým stavebním vývojem, který měl být ukončen v polovině 80. let 20. století, kdy byl postižen úmyslně založeným zničujícím požárem, po němž se proměnil v ruinu. Dnes je v soukromém vlastnictví a probíhá jeho pozvolná obnova doprovázená etapově prováděným záchranným archeologickým průzkumem a operativním průzkumem a dokumentací. Analytický stav hradu umožňuje sledovat velké množství nálezových situací, které mohou prohloubit poznání o stavebním vývoji této významné památky. Zároveň je tento stav příležitostí pro aplikaci a srovnání různých metod dokumentace. Pokračování textu Letní dílna OPD a SHP Hartenberg 2013 – Průzkum a dokumentace

Připomínky, reakce, náměty k připravované metodice SHP

V komentářích (viz Comments výše) najdete příspěvky, které přišly v tomto pořadí:

1. Ing. arch. Jan Pešta
2. Mgr. David Otáhal
1. Ing. arch. Jan Pešta
2. Mgr. David Otáhal
3. MgA. F. R. Václavík
4. Ing. Jiří Bláha
5. Mgr. Michal Panáček
6. Mgr. Miroslav Nový
7. Ing. Jan Sommer

Výzva k diskuzi o metodice stavebněhistorického průzkumu (SHP)

Oddělení výzkumů a průzkumů generálního ředitelství Národního památkového ústavu připravuje k certifikaci na Ministerstvu kultury ČR nové vydání metodiky SHP. Obracíme se proto na odbornou veřejnost z řad zpracovatelů SHP i příbuzných oborů, aby přispěla svými připomínkami a náměty do diskuze k její podobě.

Vodítkem k diskuzi jsou dvě základní otázky: Co si myslíte, že se změnilo od doby vydání poslední metodiky? Co ve stávající metodice chybí a co by mělo být doplněno, případně změněno? Zároveň odkazujeme na článek Petra Macka „Příprava komplexní metodiky stavebněhistorického průzkumu“, který naleznete v příloze této výzvy.

Své náměty prosím zasílejte do 28. 4. 2013 na adresu beranek@up.npu.cz.

K tématu se následně uskuteční jednodenní workshop v kinosálu Národního technického muzea dne 10. 6. 2013 od 10:00.

Za kolektiv oddělení výzkumů a průzkumů děkuje Jan Beránek

P. Macek, Příprava komplexní metodiky SHP

Odborně metodický den a exkurze ve Vranově nad Dyjí v pátek 19. října 2012 od 10:00

Jde o jednu z dalších příležitostí ukázat, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady. Počet firem, které toto dokáží, se už dnes v ČR počítá na desítky, bohužel v praxi se stále ještě setkáváme se ztrátami způsobenými zcela nekompetentními zásahy do mnohdy velmi hodnotných dřevěných konstrukcí. Akce je proto vhodná především pro garanty/referenty památkové péče, příp. další specialisty a pochopitelně také projektanty a zodpovědné vlastníky. Součástí bude pochopitelně i výklad o stavebněhistorických souvislostech, na půdě vranovského kostela jsou například významné pozůstatky nikdy nerestaurovaných interiérových omítek. Krovu nad Sálem předků zámku se věnovala Dana Novotná v příspěvku: Technické aspekty datování krovu nad Sálem předků, s. 35-42 ve sborníku nazvaném Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003. ISBN 80-85032-89-9
Srdečně zdraví a na setkání se těší
Jiří Bláha

Jde o jednu z dalších příležitostí ukázat, že opravy historických krovů jsou v případě vhodně zvoleného dodavatele prací realizovatelné v prvotřídní kvalitě a s uměřenými náklady. Počet firem, které toto dokáží, se už dnes v ČR počítá na desítky, bohužel v praxi se stále ještě setkáváme se ztrátami způsobenými zcela nekompetentními zásahy do mnohdy velmi hodnotných dřevěných konstrukcí. Akce je proto vhodná především pro garanty/referenty památkové péče, příp. další specialisty a pochopitelně také projektanty a zodpovědné vlastníky. Součástí bude pochopitelně i výklad o stavebněhistorických souvislostech, na půdě vranovského kostela jsou například významné pozůstatky nikdy nerestaurovaných interiérových omítek. Krovu nad Sálem předků zámku se věnovala Dana Novotná v příspěvku: Technické aspekty datování krovu nad Sálem předků, s. 35-42 ve sborníku nazvaném Sál předků na zámku ve Vranově nad Dyjí, Brno 2003. ISBN 80-85032-89-9

Srdečně zdraví a na setkání se těší Jiří Bláha

Pozvánka v pdf –>

Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program

baner

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 – Dokumentace a průzkum

wordico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v doc

pdfico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v PDF

Pokračování textu Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program