Letní dílna Lipnice n. S. 2012 – informace, přihlášky, program

baner

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2012 – Dokumentace a průzkum

wordico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v doc

pdfico Lipnice 2012 přihláška, informace, program v PDF

Státní hrad Lipnice je významným dokladem byť jen torzálně dochovaného feudálního sídla vyšší šlechty s bohatým stavebním vývojem a poměrně dobře zachovaným fondem kamenických stavebních článků – ostění dveří, oken, armování zdiva a arkád. Podrobnější poznání těchto prvků z pohledu technologie výroby, morfologie, vázanosti na stavební etapy významně posunuje poznání o tomto objektu a jeho místě v kontextu středověké architektury.

Torzálnost a přístupnost konstrukcí předurčuje Lipnici k využití objektu jako rozsáhlého učebního materiálu, kde je možné testovat řadu dokumentačních technik a rozšiřovat znalectví v oboru historických konstrukcí a technologií.

Cíl:

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebněhistorickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí.

Zaměření letošního setkání:

Velký důraz letošní dílny bude opět zaměřen na oblast průzkumu a dokumentace kamenických článků, rozpoznání a dokumentaci technologie opracování, metodických aspektů katalogizace prvků. Prohlubována bude znalost tvorby dokumentačních podkladů pro rozsáhlejší nálezové situace. Na teoretické úrovni bude rozvíjena oblast znalectví gotické architektury a letos nově také oblast vojensko-historických aspektů hradních staveb.

Navštívíme také kamenickou dílnu, kde si experimentálně vyzkoušíme práci s replikami historických nástrojů.

Cílové skupiny:

–       pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP, ve správě objektů

–       obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)

–       studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy, archeologie)

Termín a místo uskutečnění:

9. – 13. července 2012, státní hrad Lipnice nad Sázavou

Cena:

Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč

Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok

Cena za ubytování: do 150,- Kč/noc (není součástí účastnického poplatku)

Ubytování:

(cena není součástí účastnického poplatku) internát kamenického učiliště, individuální řešení

Stravování: (cena není součástí účastnického poplatku) zajištěno tekuté občerstvení, stravování možné v místním hostinci (možnost zvýhodněných hromadných objednávek)

 

Přihlášení účastníků, další organizační informace: Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky s diskusemi s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po uhrazení vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 10. 6. 2012. Účastnický poplatek uhraďte prosím po potvrzení přijetí vaší přihlášky pořadatelem do 25. 6. na účet Sdružení pro SHP 170406329/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň v přihlášce (např. 9775563789). Je možné předem domluvit platbu na místě.

Spolupracující subjekty:

Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP v Telči, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem

Kontakt na hlavního pořadatele:

F. R. Václavík

fravaclavik@volny.cz

m: (+420) 775 563 780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podrobný obsah jednotlivých bloků letní dílny Lipnice 2012:

 

stav k 16. 5. 2012

 

Dokumentace 1

Dokumentační praxe – dokumentace kamenných portálů a okenních ostění in situ, dokumentace kamenických značek – ruční oměření, popis, jednosnímková fotogrammetrie, fotoplány, 3D sken, vektorové vyhodnocení, fotodokumentace, dokumentační standardy, volba podrobnosti a techniky podle účelnosti

Lektoři:  Mgr. Jakub Chaloupka,

Dokumentace 2

Dokumentační praxe – rozpoznání a dokumentace stop historických kamenických nástrojů na architektonických prvcích hradu Lipnice a středověkých stavbách v okolí – rozpoznání nástrojů a jejich názvosloví, typologické znaky stop, způsoby dokumentace, problematika interpretace

Lektoři: Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček

Dokumentace 3

Dokumentační praxe – průzkum a dokumentace reliktů topenišť z různých stavebních fází hradu, jak fungovaly, jak byly vybaveny

PhDr. Kamil Podroužek,  MgA. F. R. Václavík

 

Dokumentace 4

Specializované poradenství pro dokumentaci staveb – fotogrammetrie – optimálními prostředky k optimálním měřickým podkladům – správná volba odpovídající dokumentační techniky pro různě složité úkoly, jaké výstupy jednotlivé metody poskytují, co si můžete zajistit sami a co již ne, praktické ukázky fotogrammetrie.

Lektor: Ing. Jindřich Hodač, PhD.

Teorie 1

Rozšiřování teoretických znalostí – Hrad Lipnice v kontextu středověké hradní architektury, stavební vývoj hradu dle dosavadního bádání, nové poznatky a teze k vývoji hradu

Lektoři: MgA. F. R. Václavík, Bc. Marek Hanzlík

 

Teorie 2

Rozšiřování teoretických znalostí – profilace ostění, klenebních žeber a forma konzol a hlavic jako prostředky k datování architektury – úvod do problematiky – míra chronologické citlivosti jednotlivých znaků, čeho si všímat, co a jak dokumentovat, úkoly do budoucna

Lektoři: bude upřesněno

Teorie 3

K otázkám interpretace nálezových situací při stavebně historickém průzkumu středověkých fortifikací aneb zamyšlení nad tím, jaké si klást otázky v souvislosti s vojenskohistorickými aspekty staveb a hlavně jaké si neklást, demonstrované na některých konkrétních příkladech.“

Lektor: JUDr. Jiří Varhaník

 

Experimentální kamenická dílna

Problematika historických technologií – experimenty s kopiemi historických nástrojů, trasologie historických nástrojů v praktických ukázkách, zkušenosti restaurátorů kamene z dlouholeté praxe. Opracování žulového materiálu, brázdění, specializace kamenických nástrojů pro žulu.

Lektoři: Jaroslav Fieger, Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček

Exkurze – Loukov, Dolní Město – historické krovy v průzkumové a dokumentační praxi

Lektoři: Ing. Jiří Bláha, PhD., Bc. Marek Hanzlík.

Časový rozpis programu:

 

 

 

 

 

 

 

rozpisprogramu2012

vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: fravaclavik@volny.cz do 10. 6. 2012

Napsat komentář