Žatecká sladovna – prezentace průzkumu

zartec_sladovna

Vážené kolegyně, vážení kolegové. Srdečně Vás zveme na odborné pracovní setkání, které se uskuteční v Žatci dne 22.10.2010 (pátek) od 10:30 hod. Místem konání bude dům č. p. 356 v Masarykově ulici, původem renesanční sladovna ze 16. století, kde v současné době probíhají doplňkové práce na stavebněhistorickém průzkumu.

Program setkání:

V prvé řadě bychom Vás rádi formou komentované prohlídky seznámili přímo na místě s touto bezpochyby cennou stavbou. Následně bychom s Vámi rádi prodiskutovali některé otázky spojené jak se stavebněhistorickým vývojem objektu, tak s jeho fungováním (především v dobách, kdy sloužil pro sladovnický provoz). Diskuze bude probíhat přímo na místě samém a poté v pivovaru Pod Věží.

Je třeba předem upozornit, že dům v současné době prochází rekonstrukcí, takže se budeme ve ztížených podmínkách pohybovat po staveništi. Doporučujeme pevnou obuv, popř. helmu.

Na Vaši účast se těší

Mgr. Lucie Radová – NPÚ ÚOP v Ústí nad Labem / Mgr. Miroslav Nový – zpracovatel SHP

Původní pozvánka ke stažení: zatec_sladovna_pozvanka.doc

Odborná komise k archeologickému a stavebně historickému průzkumu na zámku v Děčíně

Vážené kolegyně, vážení kolegové

Dovolujeme si Vás pozvat na odbornou komisi k právě realizovanému archeologickému a stavebně historického průzkumu na zámku v Děčíně.

Komise se uskuteční v pátek 1. 10. 2010 v  10:30. Předmětem komise bude diskuse nad odhalenými relikty paláce, jenž tvořil zástavbu jižní části horního hradu. Těšíme se na Vaši účast!

Mgr. Petr Lissek, Mgr. David Otáhal

Originál pozvánky

Od ležaté stolice k Rankovu krovu ….

Pozvanka_CpK_obr

Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i. a Lesnická a dřevařská fakulta Mendelovy univerzity v Brně srdečně zvou na jarní odborně metodické setkání na zámku v Čechách pod Kosířem (okr. Prostějov)

.

TÉMA SETKÁNÍ:
„od ležaté stolice k Rankovu krovu během 20-ti let na jedné stavbě, aneb pět konstrukčních systémů na pěti křídlech zámku“

KDY:
v pátek 9. dubna 2010 od 10:00 (sraz před zámkem)

PROGRAM:
10:00 – 11:30 prohlídka jednotlivých krovů zámku s odborným výkladem k širším stavebněhistorickým souvislostem a k připravované památkové obnově (k vidění pět různých krovových konstrukcí, sanační

zásahy z minulosti, sondy do stropních konstrukcí s překládanými deskovými záklopy, restaurátorskésondy v interiérech zámku) 11:30 – 12:30 ukázka použití přístrojové diagnostiky vhodné pro stavebně-technické průzkumy

12:30 – 14:00 oběd
Od 14:00 návštěva muzea historických kočárů v Čechách pod Kosířem s výkladem jeho ředitele, pana Václava Obra www.historickekocary.cz

KONTAKTY:
Michal Kloiber
Tel.: 608 466 122
kloiber@atlas.cz

Jiří Bláha
Tel.: 736 609 438
roofs@roofs.cz

9. konference SHP „Zámecký areál“ – Olomouc 8. – 11. června 2010

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum pořádá ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, ú.o.p. v Olomouci a Arcidiecézním muzeem Olomouc 9. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

ZÁMECKÝ AREÁL

Olomouc, sál Arcidiecézního muzea
8.–11. června 2010

pdfico Pozvánka v PDF

wordico Pozvánka v RTF

pdfico Přihlášky v PDF

wordico Přihlášky v RTF

Cíl a tematické okruhy konference:
Zámek – typ reprezentačního sídla společenských elit užívaný od raného novověku – náleží k nejznámějším typům historických stavebních objektů. Často má podobu velmi členitého areálu, jehož koncept nezřídka ovládá i širší krajinu. Vedle sakrálních staveb a středověkých hradů to jsou právě zámky, které dlouhodobě přitahují zájem jak odborníků různých profesí a zaměření, tak širší veřejnosti. Pokračování textu 9. konference SHP „Zámecký areál“ – Olomouc 8. – 11. června 2010

K mimořádné 7. valné hromadě (J. Sommer)

Důvodem svolání mimořádné VH (MVH) byly zřejmé neshody na nedávné řádné VH; tyto neshody souvisely především s hodnocením aktuální situace v památkové péči (po radikálních a nepodložených zásazích MK ČR do systému státní památkové péče) a s postupem, který by v dané situaci mělo zvolit SPSHP. Pokračování textu K mimořádné 7. valné hromadě (J. Sommer)

Otevřený dopis Michala Panáčka 6. valné hromadě, leden 2006

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

domnívám se, že současná situace kolem výměn osob ve vedení státní památkové péče může vést k největším změnám v tomto oboru za posledních několik desítek let. Vyvstává situace, kdy se možná nově bude definovat role, poslání, účel, postavení, kompetence, organizační struktura a další určující charakteristiky celého památkového oboru. Pokračování textu Otevřený dopis Michala Panáčka 6. valné hromadě, leden 2006

Komentář k diskuzi na 5. valné hromadě dne 27. 1. 2005 (Petr Macek)

Milí kolegové,

chtěl bych se po kratší odmlce potřebné k vydechnutí ještě vrátit k naší poslední valné hromadě. Rozhodně nelze říci, že by byl průběh setkání nudný, dokonce se domnívám, že pro ty, kteří nebyly blíže informováni, mohl být celkový dojem z diskuse poněkud problematický neřkuli až nepříjemný. Musel jsem totiž volit mezi autokratickým přístupem a přístupem demokratickým, který se však u některých účastníků diskuse díky jejich způsobu vyjadřování blížil anarchii. Pokračování textu Komentář k diskuzi na 5. valné hromadě dne 27. 1. 2005 (Petr Macek)