Letní dílna OPD a SHP na Švihově 25. až 29. července 2016

Letní dílna OPD a SHP Švihov 2016 - pozvánka

Přihláška ke stažení

Podrobné informace

Hrad Švihov

Státní hrad Švihov patří k nejvýznamnějším památkám svého druhu, a to i ve středoevropském kontextu. Unikátní středověká vodní pevnost se přes devastaci pozdějším hospodářským využitím dochovala v autentické podobě s řadou detailů a v nebývalé čitelnosti. Počátky hradu Švihova lze klást pravděpodobně do 1. poloviny 14. století, v dnešním palácovém jádru lze však identifikovat až konstrukce vzniklé po husitských válkách. Od roku 1480 probíhala kontinuálně přes dvě desetiletí náročná přestavba na honosné panské sídlo Půty Švihovského z Rýzmberka. Pro obraz hradu bylo zajímavé i následné rozdělení hradu pro jeho syny a renesanční úpravy v době Heralda Kavky z Říčan. V 17. století následoval postupný úpadek, který kromě chátrání přinesl i konzervaci gotickorenesanční podoby. Po převzetí hradu státem po druhé světové válce byla započata jeho systematická obnova, zpočátku mimořádně ohleduplně řízená ing. B. Štormem. Po více než dvacetiletém přerušení se zabezpečovací práce opět postupně realizují, přesto v areálu stále citelně chybí detailní dokumentace. 

Cíl

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebně historickými průzkumy a obecně výzkumem historických staveb profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí.

Zaměření setkání

Důraz bude kladen na oblast průzkumu a dokumentaci stavebních prvků. Předmětem budou kamenické články v exteriéru a interiéru, zbytky dřevěného ochozu na hradbě předhradí, zdivo paláce a krovů, výplně stavebních otvorů a dále metodické aspekty katalogizace stavebních prvků a nálezových situací. Prohlubována bude znalost tvorby dokumentačních podkladů pro rozsáhlejší nálezové situace – měřická, kresebná dokumentace, fotodokumentace, fotogrammetrie.

Cílové skupiny

 • pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP, ve správě objektů
 • obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)
 • studenti vysokých škol (fakulty architektury, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy, archeologie)

Termín a místo

25. až 29. července 2016 – státní hrad Švihov

Cena

Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč (cena zahrnuje ubytování v sýpce)

Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok

Spolupracující subjekty

 • Sdružení pro SHP
 • http://www.svornik.cz/
 • Národní památkový ústav
 • http://www.npu.cz/
 • Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/o-centru

Lektoři

 • Mgr. Jakub Chaloupka (Národní technické muzeum, Centrum stavitelského dědictví v Plasy)
 • Tomáš Karel (Národní památkový ústav, Plzeň)
 • Mgr. Alžběta Kratochvílová (Národní památkový ústav, Plzeň)
 • Mgr. Michal Panáček (Národní technické muzeum)
 • Ing. Jiří Bláha (Centrum Exelence Telč)
 • Ing. Tomáš Kyncl (Dendrochronologická laboratoř Brno)
 • Mgr. Eliška Nová (archivářka)
 • Ing. Jindřich Hodač (ČVUT v Praze)
 • JUDr. Jiří Varhaník
 • Bc. Michal Trněný (Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí n.L.)

 

Kontakt na hlavní pořadatele

Mgr. Alžběta Kratochvílová: kratochvilova.alzbeta@npu.cz

m: (+420) 724 663 694

Tomáš Karel:  karel.tomas@npu.cz

m: (+420) 606 666 415

 

 

Napsat komentář