Vyjádření Sdružení pro SHP ke stanovisku Klubu za starou Prahu a Uměleckohistorické společnosti k projednávanému návrhu památkového zákona

Vyjádření Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s., Klubu Augusta Sedláčka z.s., Sdružení Profesionálních pracovníků památkové péče a Památkářské obce českokrumlovské ke stanovisku Klubu za starou Prahu a Uměleckohistorické společnosti k projednávanému návrhu památkového zákona

dokument v PDF ke stažení

Klub za starou Prahu a Uměleckohistorická společnost vydaly dne 15. 5. 2016 společné stanovisko, v němž v reakci na dosavadní projednávání vyjadřují bezvýhradnou podporu návrhu Zákona o ochraně památkového fondu, který je v současné době projednáván Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Silná podpora návrhu je přitom zdůvodněna pouze tím, že návrh byl připravován „za účasti zástupců téměř všech odborných, profesních i občanských institucí, které mohly během zpracování věcného záměru vznášet své obecné i konkrétní připomínky“, a oceněním skutečnosti, že od stadia věcného záměru do paragrafovaného znění nedošlo „k výraznějšímu posunu od původního ducha předpisu“. V dikci svého vyjádření však označují jiné vznesené připomínky k tomuto textu za „vyhrocený kritický názor“, a zcela neoprávněně je spojují s „návrhy na výrazné oslabení odborné památkové péče“. Velmi zavádějícím způsobem, snažícím se navíc navodit zdání hodnocení širšího odborného fóra, vyzdvihují „zachování výrazné role odborné složky památkové péče“ a snahu autorů návrhu zákona o „komplexní a vyvážený předpis“. Pokud se však opravdu tyto subjekty podrobně seznámily s textem návrhu a účastnily se aktivně průběhu jeho přípravy a dosavadního projednávání, mělo by jim být zřejmé, že jde o naprosto nepravdivé konstatování. Celé stanovisko má ryze proklamativní charakter a ani jedním příkladem konkrétně nedokládá tvrzení o pozitivním posunu při ochraně kulturního dědictví oproti stávajícímu Zákonu o státní památkové péči. To je ale v příkrém rozporu s řadou stanovisek odborné veřejnosti, která na mnoha stránkách detailně pojmenovávají zásadní koncepční i konkrétní dílčí vady chystané nové právní normy.

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a ostatní připojené profesní organizace sledují dlouhodobě přípravu opakovaných návrhů nového památkového zákona a mnohokrát se k jejich obsahu detailně vyjadřovaly, přičemž vytrvale poukazují jak na celkovou nekoncepčnost současného návrhu, tak na jeho konkrétní zásadní nedostatky. Mezi ty nejfatálnější patří zejména další výrazná byrokratizace oboru právě na úkor odbornosti. Stejně tak okolnost, že v průběhu legislativního procesu nedošlo k podstatným změnám návrhu, nasvědčuje nedostatečné transparentnosti projednávání a nezájmu autorů návrhu zákona o zapracování četných relevantních připomínek dotčených institucí i odborné veřejnosti.

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum a ostatní připojené profesní organizace i nadále zásadně odmítají projednávaný návrh Zákona o ochraně památkového fondu a vyjadřují politování nad servilním postojem vedení Klubu za starou Prahu a Uměleckohistorické společnosti vůči autorům zákona, který nemůže nevzbuzovat dohady o určité účelovosti jejich jednání. Zároveň vyzývají další dotčené profesní nebo občanské odborné organizace, věnující se problematice památkové péče, jejichž aktivity a vyjádření byly tímto stanoviskem neprávem dehonestovány, aby se k obhájení svého postoje připojily.

Za Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z. s.

Doc. ing. arch. Michael Rykl, Ph.D., člen výboru

JUDr. Jiří Varhaník, člen výboru

 

Za Klub Augusta Sedláčka, z. s.

Ing. Jan Anderle, předseda výboru

 

Za Sdružení Profesionálních pracovníků památkové péče

Ing. arch. Dana Novotná, Ph.D., předsedkyně

 

Za Památkářskou obec českokrumlovskou

MUDr. Martin Šerák, člen představenstva

Napsat komentář