Letní dílna OPD a SHP Švihov 2015

Pozvánka

Přihláška ke stažení

Letní dílna OPD a SHP Švihov 2015 – organizační informace

 

Podrobné informace:

Hrad Švihov:

Státní hrad Švihov patří k nejvýznamnějším památkám a to i ve středoevropském kontextu. Unikátní středověká vodní pevnost se přes devastaci pozdějším hospodářským využitím dochovala v autentické podobě s řadou detailů a v nebývalé čitelnosti. Počátky hradu Švihova lze klást pravděpodobně do 1. poloviny 14. století, v dnešním palácovém jádru lze však identifikovat až konstrukce vzniklé po husitských válkách. Od roku 1480 probíhala kontinuálně přes dvě desetiletí náročná přestavba na honosné panské sídlo Půty Švihovského z Rýzmberka. Pro obraz hradu bylo zajímavé i následné rozdělení hradu pro jeho syny a renesanční úpravy za vlastnictví Heralda Kavky z Říčan. V 17. století následoval postupný úpadek, který kromě chátrání přinesl i konzervaci goticko renezanční podoby. Po převzetí hradu státem po druhé světové válce byla započata jeho systematická obnova, zpočátku mimořádně ohleduplně řízená ing. B. Štormem. Po více než dvacetiletém přerušení se zabezpečovací práce opět postupně realizují, přesto v areálu stále citelně chybí detailní dokumentace.

 Cíl:

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebně historickými průzkumy a obecně výzkumem historických staveb profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí.

 

Zaměření setkání:

Důraz bude kladen na oblast průzkumu a dokumentaci stavebních prvků. Předmětem budou kamenické články v exteriéru a interiéru, zbytky dřevěného ochozu na hradbě předhradí, zdivo paláce a krovů, výplně stavebních otvorů a dále metodické aspekty katalogizace stavebních prvků a nálezových situací. Prohlubována bude znalost tvorby dokumentačních podkladů pro rozsáhlejší nálezové situace – měřická, kresebná dokumentace, fotodokumentace, fotogrammetrie. Setkání bude doplněno o přednášku Dr. Dagmar Michoinové o záchraně fasád konzervačním přístupem, který měl mimo jiné za cíl konzervovat právě doklady o stavebním vývoji hradu in situ a také o přednášku Dr. Jiřího Varhaníka týkající se fortifikací ve vazbě na hrad Švihov a další.

 

Cílové skupiny:

– pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP, ve správě objektů

– obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)

– studenti vysokých škol (fakulty architektury, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy, archeologie)

 

Termín a místo uskutečnění:   27 – 31. července 2015, státní hrad Švihov

 

Cena:  Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč (cena zahrnuje ubytování v sýpce)

Cena za účast na dílčích blocích: 600,- Kč/blok

 

Ubytování:

V sýpce v areálu SH Švihov – karimatku a spacák s sebou (hygienické zázemí v místě)

Individuální řešení ubytování – možnosti:

http://svihovskydvur.sweb.cz/ubytovani.html

http://restauracesvihov.cz/#/

http://www.apartmanpopelka.cz/

 

Stravování:

Individuální řešení – v blízkosti hradu jsou dvě až tři stravovací zařízení, k dispozici skromné kuchyňské zázemí pro individuální přípravu snídaně a večeře

 

Přihlášení účastníků, další organizační informace:

Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem.

Přihlášky na celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 26. 6. 2015. Účastnický poplatek uraďte nejpozději do 5. července 2015 na účet  7891188001/5500.

Přihlášky naleznete v druhé příloze.

 

Doporučený materiál a pomůcky:

  • skládací metr (nejlépe dvoubarevný)
  • svinovací metr
  • tvrdé desky A4 – podložka
  • fotoaparát
  • pravítko, trojúhelník
  • čisté papíry A4
  • psací potřeby

 

Spolupracující subjekty:

Sdružení pro SHP

http://www.svornik.cz/

Národní památkový ústav, územní odborná pracoviště v Lokti a Plzni, generální ředitelství v Praze http://www.npu.cz/

Správa státního hradu Švihov, územní památková správa v Českých Budějovicích http://www.npu.cz/ups-cb/

Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem http://ff.ujep.cz/index.php/cd/menu-cd/o-centru

 

 

Kontakt na hlavní pořadatele:

Mgr. Alžběta Kratochvílová

kratochvilova.alzbeta@npu.cz

m: (+420) 724 663 694

 

Tomáš Karel

karel.tomas@npu.cz

m: (+420) 606 666 415

 

 

Napsat komentář