Memorandum valné hromady sdružení k návrhu zákona o ochraně památkového fondu

Memorandum valné hromady sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. ze dne 16. 2. 2016 k návrhu zákona o ochraně památkového fondu a o změně zákona č. 634/2004 sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

Text memoranda s podpisovým archem v PDF

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s. je profesním spolkem odborníků, kteří se profesionálně zabývají zpracováváním stavebněhistorických průzkumů staveb a celou související problematikou poznávání a prezentace historických památek. Zásadním způsobem nám tak záleží na účinné a funkční ochraně celého fondu historických staveb v České republice.Z těchto důvodů spatřujeme naprosto fatální ohrožení našeho kulturního dědictví a řádného fungování státní památkové péče, pokud bude přijat nový, v současné době projednávaný návrh zákona o ochraně památkového fondu. Proto co nejdůrazněji apelujeme na nepřijetí tohoto návrhu pro jeho zásadní nedostatky a vady, které nelze žádným způsobem odstranit, jak jsme podrobněji uvedli ve svém stanovisku ze dne 12. 1. 2016.

Přijetí tohoto návrhu by vedlo k byrokratizaci a nefunkčnosti výkonu státní památkové péče, přičemž by umožnilo cílené ničení všech druhů našich historických staveb. Vlastníkům kulturních památek by povážlivě snížilo kompenzace vyvažující omezení vlastnického práva z důvodu památkové ochrany. Neadekvátní regulace by způsobila neodůvodněnou diskriminaci některých odborných profesí zabývajících se průzkumem historických staveb a podstatně ztížila proces aktivního poznávání historické architektury a jejího vědeckého hodnocení, jako nezastupitelné součásti evropského kulturního dědictví.

Jako profesionálové zabývající se každodenně péčí o památky tvořící neodlučitelnou součást naší kulturní společnosti vyzýváme Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky a její odpovědné představitele k odmítnutí navrhovaného znění nového památkového zákona.

Valná hromada Sdružení pro stavebněhistorický průzkum, z.s., 16. 2. 2016

 

Napsat komentář