Vstupní informace: Letní dílna Lipnice n.S. 2011

titul_resize

Podrobné informace, program a závazná přihláška k účasti

Státní hrad Lipnice je významným dokladem byť jen torzálně dochovaného feudálního sídla vyšší šlechty s bohatým stavebním vývojem a poměrně dobře zachovaným fondem kamenických stavebních článků – ostění dveří, oken, armování zdiva a arkád. Podrobnější poznání těchto prvků z pohledu technologie výroby, morfologie, vázanosti na stavební etapy významně posunuje poznání o tomto objektu a jeho místě v kontextu středověké architektury.

Torzálnost a přístupnost konstrukcí předurčuje Lipnici k využití objektu jako rozsáhlého učebního materiálu, kde je možné testovat řadu dokumentačních technik a rozšiřovat znalectví v oboru historických konstrukcí a technologií.

Cíl:

Umožnit zájemcům zabývajícím se dokumentací, stavebněhistorickými průzkumy a obecně výzkumem hmotných nemovitých kulturních památek profesní rozvoj ve svém oboru. Stane se tak formou intenzivního vícedenního setkání, jehož náplní budou jak praktické dokumentační a průzkumové činnosti, tak i výměna zkušeností a rozvoj teoretických znalostí. Dojde k vytvoření platformy, jež nabídne praktické vzdělávání v oboru průzkumu a dokumentace, podobně jako tradiční a velmi úspěšná Letní dílna Sudkův Důl věnovaná historickým krovům.

Zaměření letošního setkání:

Letošní dílna bude zaměřena na oblast průzkumu a dokumentace kamenických článků, rozpoznání a dokumentaci technologie opracování, metodických aspektů katalogizace prvků. Doplňkově bude možné rozšířit zkušenosti v oblasti stavební obnovy torzální architektury (novodobé zásahy na hradě) a v oblasti dokumentace historických krovů.

Cílové skupiny:

–        pracovníci NPÚ činní v oblasti dokumentace nemovitých památek, OPD a SHP

–        obecně začínající pracovníci v NPÚ (vzdělávání v oboru)

–        studenti vysokých škol (ČVUT, uměleckohistorické obory, restaurátorské školy)

–        restaurátoři

Termín a místo uskutečnění:

11. – 15. července 2011, státní hrad Lipnice nad Sázavou

Cena:

Cena za celotýdenní pobyt: 1800,- Kč, studenti po osobní dohodě 1000,- Kč

Cena za účast na dílčích teoretických blocích: 600,- Kč/blok

Cena za ubytování: do 150,- Kč/noc

Ubytování:

internát kamenického učiliště, alternativní ubytování (dle dohody)

Stravování: zajištěno základní občerstvení, stravování možné v místním hostinci

Přihlášení účastníků, další organizační informace: Počet míst na celotýdenní pobyt je omezený a účast je pro přihlášené závazná (bude se pracovat ve skupinách). Přednostně budou vybráni naši začínající kolegové a studenti, kteří tak deklarují svůj budoucí odborný zájem. Jednotlivé programové bloky s diskusemi s oborovými kapacitami budou veřejně přístupné také samostatně po uhrazení vstupních poplatků (viz podrobný rozpis programu). Přihlášky na celotýdenní účast i na jednotlivé bloky zasílejte e-mailem na adresu hlavního pořadatele do 31. 5. 2011. Účastnický poplatek uhraďte prosím po potvrzení přijetí vaší přihlášky pořadatelem do 15. 6. na účet Sdružení pro SHP 170406329/0800. Jako variabilní symbol uveďte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo, uvedené zároveň v přihlášce. Lze předem domluvit platbu na místě.

Spolupracující subjekty:

Sdružení pro SHP, NPÚ ÚOP v Telči, NPÚ – institucionální úkol vědy a výzkumu 21 301, Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví FF a FŽP UJEP v Ústí nad Labem, SolidVision s.r.o.

Kontakt na hlavního pořadatele:

F. R. Václavík

fravaclavik@volny.cz

m: (+420) 775 563 780

Podrobný obsah jednotlivých bloků letní dílny Lipnice 2011:

stav k 10. 5. 2010

Dokumentace 1

Dokumentační praxe – dokumentace kamenných portálů a okenních ostění in situ – ruční oměření, popis, jednosnímková fotogrammetrie, fotoplány, 3D sken, vektorové vyhodnocení, fotodokumentace, dokumentační standardy, volba podrobnosti a techniky podle účelnosti

Lektoři:  Mgr. Jakub Chaloupka, Ing. Mgr. Jan Beránek, PhD.,

Dokumentace 2

Dokumentační praxe – rozpoznání a dokumentace stop historických kamenických nástrojů na architektonických prvcích hradu Lipnice a středověkých stavbách v okolí – rozpoznání nástrojů a jejich názvosloví, typologické znaky stop, způsoby dokumentace, problematika interpretace

Lektoři: Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček

Dokumentace 3

Dokumentační praxe – dokumentace kamenických značek na hradě Lipnici, tvorba katalogu prvků a značek, typologie značek, dokumentační standardy, fotodokumentace, experimenty s 3D skenováním

PhDr. Kamil Podroužek, PhD, ing. Věra Fišorová, MgA. F. R. Václavík

Dokumentace 4

Specializované poradenství pro dokumentaci staveb – fotogrammetrie – optimálními prostředky k optimálním měřickým podkladům – správná volba odpovídající dokumentační techniky pro různě složité úkoly, jaké výstupy jednotlivé metody poskytují, co si můžete zajistit sami a co již ne, praktické ukázky fotogrammetrie.

Lektor: Ing. Jindřich Hodač, PhD.

Teorie 1

Rozšiřování teoretických znalostí – Hrad Lipnice v kontextu středověké hradní architektury, stavební vývoj hradu dle dosavadního bádání, nové poznatky a teze k vývoji hradu

Lektoři: PhDr. Vladislav Razím, MgA. F. R. Václavík, Ing. Mgr. Jan Beránek, PhD., Bc. Marek Hranzlík

Teorie 2

Rozšiřování teoretických znalostí – profilace ostění, klenebních žeber a forma konzol a hlavic jako prostředky k datování architektury – úvod do problematiky – míra chronologické citlivosti jednotlivých znaků, čeho si všímat, co a jak dokumentovat, úkoly do budoucna

Lektoři: Ing. Jan Sommer, Mgr. Miroslav Kovář

Teorie 3

Využití ručních 3D skenerů při dokumentaci kamenných architektonických článků a možnosti dalšího zpracování dat (geometrické analýzy mračen, 3D tisk pro prezentaci), praktická ukázka na konzole klenby hradní kaple a na prvku s depozitáře hradu

Lektoři: ing. Věra Fišorová, PhD., PhDr. Kamil Podroužek, PhD, MgA. F. R. Václavík

Experimentální kamenická dílna

Problematika historických technologií – experimenty s kopiemi historických nástrojů, trasologie historických nástrojů v praktických ukázkách, zkušenosti restaurátorů kamene z dlouholeté praxe. Opracování žulového materiálu, brázdění, specializace kamenických nástrojů pro žulu.

Lektoři: Michal Cihla, Mgr. Michal Panáček, Akad. mal. Vojtěch Adamec, Jaroslav Fieger, …

Exkurze – Loukov – kostel sv. Markéty, klášterní kostel v Pohledu – obnova, restaurování architektury, historické krovy v průzkumové a dokumentační praxi

Lektoři: Ing. Jiří Bláha, PhD., Bc. Marek Hanzlík, Mgr. Kateřina Adamcová, PhD.

Časový rozpis programu:

rozpisprogramu

PŘIHLÁŠKY:

prosím  jednu z následujících možností zkopírujte do e-mailové zprávy a vyplňte:

A.

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou – Kámen, zdivo, stavba

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

jméno a příjmení včetně titulů:

mobilní telefon:

e-mail:

zaměstnavatel, škola:

zájem o rezervaci ubytování na celý týden (ANO/NE):

Závazně se přihlašuji na akci Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2011 v jejím úplném rozsahu od pondělí 11. 7. 2011 do pátku 15. 7. 2011. Cena dílny činí 1.800 Kč (1.000 Kč pro studenty po osobní domluvě z pořadatelem). Platbu je možné zasílat na účet Sdružení pro  SHP 170406329/0800 do 15. 6. 2011 nebo uhradit na místě hlavnímu pořadateli. Jako variabilní symbol uvádějte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo (9XXXXXXXXX). Přihlášení vám bude potvrzeno e-mailem.

B.

Letní dílna OPD a SHP Lipnice n. Sázavou – Kámen, zdivo, stavba

PŘIHLÁŠKA NA JENDOTLIVÉ BLOKY

jméno a příjmení včetně titulů:

mobilní telefon:

e-mail:

zaměstnavatel, škola:

Přihlašuji se k účasti na dílčím programu Letní dílny OPD a SHP Lipnice n. Sázavou 2011. Cena za účast na jednom bloku činí 600,- Kč. Platbu je možné uhradit na místě hlavnímu pořadateli nebo na účet Sdružení pro  SHP 170406329/0800 do 15. 6. 2011. Jako variabilní symbol uvádějte číslici 9 doplněnou o své mobilní telefonní číslo (9XXXXXXXXX). Přihlášení vám bude potvrzeno e-mailem.

Mám zájem se účastnit těchto programových bloků:

Mám zájem o rezervaci ubytování na tyto noci:

vyplněné přihlášky zasílejte na adresu: fravaclavik@volny.cz do 31. 5. 2011

Napsat komentář