Výzva členům sdružení ohledně projednávání nového památkového zákona a vytvoření rubriky „Návrh památkového zákona“ s důležitými dokumenty

Vážené kolegyně a kolegové,

v uplynulých týdnech oslovil ředitel Památkové inspekce MK ČR několik členů Sdružení pro stavebněhistorický průzkum s žádostí o konzultaci těch částí chystaného nového památkového zákona, které se věnují problematice stavebněhistorického průzkumu. Sdružení pro SHP jako takové však oficiálně osloveno nebylo. Rada Sdružení pro SHP považuje tento postup za velmi nestandardní a nesrozumitelný, neboť jí není zřejmé, co tímto postupem ředitel Památkové inspekce sleduje.

Z několika otevřených informačních zdrojů jsme rovněž zaznamenali, že Ministerstvo kultury ČR v současné době usilovně pracuje na finalizaci paragrafovaného znění nového památkového zákona. Rada Sdružení pro SHP považuje formu, kterou zvolili pracovníci MK ČR při přípravě nového památkového zákona od počátku za nešťastnou, což jasně dokládá výsledek, tj. poslední verze paragrafovaného znění návrhu nového památkového zákona z 10. dubna 2014. Je zřejmé, že cílem není vytvořit právní normu, která minimálně uchová či lépe zvýší ochranu a péči o stěžejní segment národního kulturního dědictví. Na tyto nedostatky Rada Sdružení již několikrát upozornila odpovědné orgány a nadále bedlivě sleduje všechny kroky MKČR.

Rada Sdružení pro SHP se proto obrací na všechny členy Sdružení pro SHP s prosbou o koordinaci postupu v případě, že by byli kýmkoliv z MK ČR separátně vyzváni ke spolupráci na přípravě nového památkového zákona. Rada Sdružení pro SHP dále prosí všechny naše členy o tlumočení všech informací, které o přípravě této nové právní normy mají, jakkoliv jim mohu připadat marginální či nepodstatné. Předem rovněž děkujeme všem členům Sdružení pro SHP za nabídky pomoci a spolupráce, souběh vrcholící přípravy naší tradiční odborné konference a zevrubného sledování všeho, co souvisí s přípravou nového památkového zákona, je na samé hranici kapacitních možností Rady.

Pro konferenci ve Slaném je připravováno stručné shrnutí dosavadního vývoje problematiky, kroků učiněných Radou Sdružení i možného pokračování procesu.

Dokumenty vytvořené Radou, nebo dokumenty na jejichž vzniku se její členové spolupodíleli, jsou vyvěšené na našem webu v nové rubrice „Návrh památkového zákona“.

Odkazy na dokumenty vyvěšené na stránkách MKČR a platformy ČSSD:

Poslední verze paragrafovaného znění návrhu nového památkového zákona z 10. dubna 2014

Výsledný materiál ze semináře k návrhu nového zákona, pořádaného kulturní komisí ČSSD dne 9. 4. 2014

Napsat komentář