Potvrzení tématické exkurze a výzva k účasti na VH 26. 2. 2015

Jako dopolední program VH je potvrzena exkurze do místodržitelského letohrádku ve Stromovce. Sraz v 10:00 před letohrádkem. Srdečně zveme všechny zájemce. S případnými dotazy se obracejte na kolegu D. Otáhala, +420723777610, david.otahal@volny.cz.

Zároveň vyzýváme všechny členy SpSHP, aby se zúčastnili nadcházející valné hromady protože je nutné provést úpravu stanov podle nového občanského zákoníku k čemuž je potřeba účasti nadpoloviční většiny členů. Děkujeme a těšíme se na Vás.

Rada SpSHP

Nová metodika SHP k připomínkování!

Prosíme zájemce o připomínky k textu metodiky SHP a jejich zaslání nejpozději do 5. 1. 2015. Kapitoly IV.1 a IV.1.1 nemohou být zveřejněny z důvodu autorských práv k reprodukcím v obrazové příloze a před vydáním v odborném periodiku (aktuálně v tisku). Lze je však zaslat na vyžádání. Kontakt: beranek.jan@npu.cz, cevonova.jana@npu.cz.
Oddělení výzkumů a průzkumů NPÚ GnŘ.
odkaz na stažení metodiky:

Prosíme zájemce o připomínky k textu metodiky SHP a jejich zaslání nejpozději do 5. 1. 2015. Kapitoly IV.1 a IV.1.1 nemohou být zveřejněny z důvodu autorských práv k reprodukcím v obrazové příloze a před vydáním v odborném periodiku (aktuálně v tisku). Lze je však zaslat na vyžádání. Kontakt: beranek.jan@npu.cz, cevonova.jana@npu.cz.

Oddělení výzkumů a průzkumů NPÚ GnŘ.

odkaz na stažení metodiky: 04 – METODIKA_SHP_pro-Svornik-2014-12-11

Archeologické a stavebněhistorické poznání města Pardubic 2014

dovolujeme si Vás upozornit na pracovní kolokvium týkající se archeologického a stavebněhistorického poznání města Pardubic. Setkání se bude konat 25. 11. 2014 ve VČM v Pardubicích. Vaši případnou účast je nutné potvrdit organizátorům (viz. přiložený program).

pard16

Nedávné záchranné archeologické výzkumy v oblasti západního obvodu historického jádra města Pardubic oživily diskusi o stáří, vývoji a podobě opevnění této významné lokality. Vznikla nutkavá potřeba vytvořit přesnější obraz prozkoumanosti jádra města z archeologického a stavebněhistorického hlediska, který by umožnil nová zjištění zasadit do celkového kontextu. Malá publikovanost výsledků a obecně nevelká povědomost o nich vedla k úvaze uspořádat na toto téma otevřené odborné kolokvium, především pro vyzvané hosty, kteří se na výzkumech a průzkumech podíleli. Cílem tohoto setkání bude sdílení informací i předložení interpretací, hypotéz vzešlých z výzkumů a průzkumů. Věříme, že forma pracovního kolokvia nezatíží již tak pracovně vytížené odborníky a bude místem pro zhodnocení jejich poznatků.

Více informací naleznete v přiloženém programu.

Za organizační tým organizací: VČM v Pardubicích, NPÚ ÚOP v Pardubicích, Univerzita Pardubice, F. R. Václavík – B. Šeda s.r.o.

František R. Václavík

Připomínkování metodik

Vážení kolegové!

Příprava metodik Plošný průzkum lidové architektury a venkovských sídel; Průzkum, dokumentace a inventarizace výplní okenních a dveřních otvorů; Průzkum, dokumentace a inventarizace architektonických prvků a Měřická dokumentace historických staveb pro průzkum v památkové péči, garantovaných  PhDr. Vladislavem Razímem, která byla již dříve avizována (zde naposledy 27.3.2014) postoupila do závěrečné fáze. Metodiky jsou nyní již ucelené a prakticky hotové a podrobují se recenznímu a certifikačnímu řízení. V mezičase je však ještě možnost se k jejich podobě vyjádřit. Před definitivní tiskovou přípravou bude možné provést drobné korektury a doplňky. Těm z Vás, kteří mají zájem proto všechny čtyři práce předkládáme na níže uvedené internetové adrese. Za Vaše případné postřehy a připomínky budou všichni autoři vděčni. Můžete je zaslat na e-mailovou adresu metodiky@seznam.cz do 20. července 2014. Připomínky, které dojdou do tohoto data, mohou být ješte při konečné redakci zohledněny, i pozdější konstruktivní reakce jsou však vítány.

Za přípravný kolektiv Ing.arch. Jan Veselý, NPÚ ú.o.p. středních Čech v Praze

ODKAZ: http://www.stredovek.com/metodiky/

Výzva členům sdružení ohledně projednávání nového památkového zákona a vytvoření rubriky „Návrh památkového zákona“ s důležitými dokumenty

Vážené kolegyně a kolegové,

v uplynulých týdnech oslovil ředitel Památkové inspekce MK ČR několik členů Sdružení pro stavebněhistorický průzkum s žádostí o konzultaci těch částí chystaného nového památkového zákona, které se věnují problematice stavebněhistorického průzkumu. Sdružení pro SHP jako takové však oficiálně osloveno nebylo. Rada Sdružení pro SHP považuje tento postup za velmi nestandardní a nesrozumitelný, neboť jí není zřejmé, co tímto postupem ředitel Památkové inspekce sleduje. Pokračování textu Výzva členům sdružení ohledně projednávání nového památkového zákona a vytvoření rubriky „Návrh památkového zákona“ s důležitými dokumenty

„Zachraňme Libušín“ – benefiční koncert

Generální reditel Národního technického muzea Karel Ksandr,
generální reditelka Národního památkového ústavu Nadežda Goryczková
a reditel Valašského muzea v prírode Jindrich Ondruš
Vás srdecne zvou na benecní koncert Traditional Jazz Studia Pavla Smetácka:
„Zachranme Libušín“
který se uskutecní ve stredu 26.brezna 2014 od 18 hodin
v dopravní hale Národního technického muzea.
Výnos z koncertu, vcetne honoráre hudebníku, bude zaslán na úcet verejné sbírky
VMP c. úctu: 107-6978880207/0100

Generální ředitel Národního technického muzea Karel Ksandr, generální ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková a ředitel Valašského muzea v přírodě Jindřich Ondruš

Vás srdečně zvou na benefiční koncert Traditional Jazz Studia Pavla Smetáčka:

Libusin_Jurkovic_Page_2

který se uskuteční ve středu 26. března 2014 od 18 hodin v dopravní hale Národního technického muzea. Výnos z koncertu, včetně honoráře hudebníku, bude zaslán na účet veřejné sbírky

VMP c. úctu: 107-6978880207/0100

Aktuální stav zpracování metodik stavebněhistorického průzkumu zajišťovaných Národním památkovým ústavem

Po přípravných fázích v roce 2013 se v současné době dokončují rukopisy celkem šesti metodik z oblasti stavebněhistorických průzkumů a dokumentace, jejichž garantem je NPÚ. V následujícím přehledu jsou uvedeny jejich názvy i zodpovědní autoři. Přibližně v průběhu dubna až května 2014 se předpokládá veřejné zpřístupnění jejich rukopisů pro připomínky a doplnění. Výsledné texty by měly být vydány tiskem do konce roku 2014.

Stav rozpracování jednotlivých textů se však liší, proto se mohou již v tuto chvíli zájemci o seznámení s konkrétními metodikami obracet přímo na jejich autory. Pokračování textu Aktuální stav zpracování metodik stavebněhistorického průzkumu zajišťovaných Národním památkovým ústavem

Pozvánka na 13. konferenci SHP „Otisk života v historických stavbách“

Sdružení pro stavebněhistorický průzkum Vás srdečně zve na další již 13. specializovanou konferenci stavebněhistorického průzkumu

OTISK ŽIVOTA V HISTORICKÝCH STAVBÁCH

kterou pořádá pořádá ve spolupráci s Archeologickým ústavem Akademie Věd České republiky, Českým vysokým učením technickým – Fakultou architektury, Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně – Filozofickou fakultou, Vlastivědným muzeem ve Slaném, Městem Slaný a pod záštitou Ing. Zdeňka Štefka, radního středočeského kraje pro oblast kultury a památkové péče

Více o konferenci>

.

Archeologickým ústavem Akademie Věd České republiky
Českým vysokým učením technickým, Fakultou architektury
Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně, Filozofickou fakultou
Vlastivědným muzeem ve Slaném
a
Městem Slaný

Odpověď ministra kultury Mgr. Daniela Hermana a předsedy Legislativní rady vlády ČR Mgr. Jiřího Dientsbiera na dopis sdružení

Dne 18. 2. 2014, respektive 21. 2. 2014, odpověděli Mgr. J. Dientsbier a Mgr. D. Herman na dopis sdruženi ve věci dalšího projednávání připravovaného památkového zákona. Jelikož jsou v odpovědi pana ministra uváděny zavádějící informace odkazující na Programové prohlášení nové vlády, koncipuje rada sdružení další otevřený dopis, jehož obsah hodlá vhodným způsobem mediálně presentovat.

čtěte: odpověď ministra kultury D. Hermana a předsedy Legislativní rady vlády J. Dientsbiera